DWI Expunctions

AuthorDeandra M. Grant/Kimberly Griffin Tucker
Pages761-794
EXPUNCTIONS
12-1
CHAPTER 12
DWI EXPUNCTIONS
I. INTRODUCTION
§12:01 Purpose of Expunction
§12:02 Educating Your Client
II. WHEN IS A DWI ELIGIBLE FOR EXPUNCTION?
§12:10 In General
A. Acquittals, Pardons, and Overturned Convictions
§12:20 Expunctions after Acquittal
§12:21 Timeline for Expunction of Acquittals
§12:22 Expunctions After Pardons
§12:23 Expunctions After Overturned Conviction
B. Dismissals and No-Bills
§12:30 Expunctions after Dismissal or No-Bill
§12:31 The Statute of Limitations
§12:32 Waiting Period (Partial Expunctions)
§12:33 Dismissed for Certain Reasons
III. POTENTIAL PROBLEMS AND PARTIAL EXPUNCTIONS
§12:39 Piecemeal Expunctions Possible for Certain Misdemeanors
§12:40 Situation #1: Client Offered Plea to Different Offense
§12:41 Situation #2: Acquitted Client Subject to Prosecution for Another Offense
§12:42 Situation #3: Client Charged With DWI and Another Charge
IV. PROCEDURE
§12:50 Basics
§12:51 Drafting the Petition in General
§12:52 Who Seeks Expunction
§12:53 What Petitioner Wants to Expunge
§12:54 For Whom Relief is Requested
§12:55 Why Petitioner Is Entitled to Expunction
§12:56 Review and Signing
§12:57 Hearing and Notice
§12:58 Drafting the Order
§12:59 State’s Response and the Day of the Hearing
V. EFFECT OF EXPUNCTION AND REMEDIES FOR VIOLATION
§12:70 Effect
§12:71 Consequences of Violating an Expunction Order
EXPUNCTIONS
Texas DWI Manual 12-2
VI. FORMS
12-1 Verif‌ied Petition for Expunction—Acquittal
12-2 Order Expunction—Acquittal
12-3 Verif‌ied Petition for Expunction—Case Not Filed
12-4 Order for Expunction—Case Not Filed
12-5 Verif‌ied Petition for Expunction—Dismissal
12-6 Order for Expunction—Dismissal
12-7 Letter to DPS Requesting Removal of Records
12-8 Letter to Public Data Requesting Removal of Records
EXPUNCTIONS
12-3 DWI Expunctions §12:10
I. INTRODUCTION
§12:01 Purpose of Expunction
Αρτιχλε 55 οφ τηε Τεξασ Χοδε οφ Χριµιναλ Προχεδυρε αλλοωσ χερταιν ∆ΩΙ χασεσ το βε ρεµοϖεδ φροµ α χλιεντσ
χριµιναλ ηιστορψ. Μοστ οφτεν, τηε ρεµοϖαλ ισ αν αϖαιλαβλε οπτιον ιφ τηε χλιεντ ισ φουνδ νοτ γυιλτψ ορ ιφ τηε ∆ΩΙ χασε
ισ δεχλινεδ ορ δισµισσεδ. Α ∆ΩΙ χλιεντ µαψ αλσο χλεαρ αν αρρεστ φροµ ηισ ορ ηερ ρεχορδ, εϖεν ιφ χονϖιχτεδ, σο λονγ
ασ τηε χλιεντ ισ συβσεθυεντλψ παρδονεδ ορ ρεχειϖεσ αν αχθυιτταλ. Πρεϖιουσ ϖερσιονσ οφ Αρτιχλε 55 ωερε ιντερπρετεδ
το αυτηοριζε εξπυνχτιονσ φορ αχθυιτταλσ ονλψ φροµ τηε Χουρτ οφ Χριµιναλ Αππεαλσ. [Ηαρρισ Χουντψ ∆ιστ. Αττορνεψσ
Oce v. Jimenez, 886 Σ.Ω.2δ 521, 522 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1994, ωριτ δεν.).] Ηοωεϖερ, τηε χυρρεντ
ϖερσιον οφ Αρτιχλε 55 εξτενδσ περµισσιον το εξπυνγε φορ αχθυιτταλσ βψ αν ιντερµεδιατε χουρτ, σο λονγ ασ τηε περιοδ
φορ γραντινγ α πετιτιον φορ δισχρετιοναρψ ρεϖιεω ηασ εξπιρεδ. [Τεξ. Χοδε Χριµ. Προχ. Ανν. αρτ 55.01(β)(1)(Χ).]
Ωηεν αν εξπυνχτιον ισ γραντεδ, ψουρ χλιεντ χαν δενψ τηατ ηε ορ σηε ωασ εϖερ αρρεστεδ, ανδ αλλ ρεχορδσ οφ τηε αρρεστ
αρε δεστροψεδ.
§12:02 Educating Your Client


τηε ινηερεντ ρεσπονσιβιλιτψ οφ χριµιναλ δεφενσε αττορνεψσ το ενσυρε ουρ χλιεντσ υνδερστανδ τηισ εξτρεµελψ ιµπορταντ
φαχτ: τηειρ αρρεστ ορ χριµιναλ χουρτ ρεχορδσ αρε πυβλιχ ρεχορδ. Τηεψ σηουλδ αλσο υνδερστανδ τηατ, υνλεσσ τηεσε ρεχορδσ

    
εξπυνγε ανδ οβταιν εξπυνχτιον οφ τηε ρεχορδσ, α πυβλιχ ινφορµατιον ρεθυεστ χαν ποτεντιαλλψ προδυχε αν αρρεστ ρεχορδ.
Ωε µυστ αλσο εδυχατε ουρ χλιεντσ το ενσυρε τηεψ υνδερστανδ τηε προχεσσ βψ ωηιχη τηε Στατε χολλεχτσ συχη δατα.
Ρεχορδσ ρελατινγ το αν αρρεστ ορ α χριµιναλ χηαργε αρε χρεατεδ ατ τηε τιµε οφ αρρεστ ανδ αρε φορωαρδεδ το τηε
Τεξασ ∆επαρτµεντ οφ Πυβλιχ Σαφετψ (∆ΠΣ). ∆ΠΣ ιν τυρν µαινταινσ α δαταβασε ρεφερρεδ το ασ τηε Τεξασ Χριµε Ινφορ−
µατιον Χεντερ (ΤΧΙΧ). ΤΧΙΧ τραχκσ αρρεστσ ανδ δισποσιτιονσ οφ χασεσ τηατ φολλοω αν αρρεστ. ∆ΠΣ αλσο προϖιδεσ τηισ
ινφορµατιον το τηε Φεδεραλ Βυρεαυ οφ Ινϖεστιγατιον (ΦΒΙ), ανδ τηε ΦΒΙ πλαχεσ ιτ ον α νατιοναλ χριµιναλ ινφορµατιον
δαταβασε, κνοων ασ τηε Νατιοναλ Χριµε Ινφορµατιον Χεντερ (ΝΧΙΧ). Ιν αδδιτιον το ΤΧΙΧ ανδ ΝΧΙΧ, αλλ χουντψ
ανδ διστριχτ χλερκσ µαινταιν λοχαλ χοµπυτεριζεδ δαταβασεσ ανδ, ιν σοµε χασεσ, πυβλιχ ωεβσιτεσ τηατ χονταιν ρεχορδσ
οφ αρρεστσ ανδ χασε δισποσιτιονσ.
∆υε το τηε Τεξασ Οπεν Ρεχορδσ Αχτ, εϖεν αρρεστσ τηατ ωερε νεϖερ φορµαλλψ χηαργεδ βψ α διστριχτ ορ χουντψ
αττορνεψ µαψ βε οβταινεδ βψ τηε πυβλιχ φορ πριϖατε υσε. Συχη ινφορµατιον ισ υσεδ δυρινγ τηε χουρσε οφ εµπλοψµεντ
βαχκγρουνδ ινϖεστιγατιονσ, απαρτµεντ λεασινγ, ανδ οτηερ χριµιναλ βαχκγρουνδ χηεχκσ. Συχη ρεχορδσ µαψ βε φορεϖερ
ερασεδ ορ δελετεδ ονλψ βψ ωαψ οφ α φορµαλ ορδερ οφ εξπυνχτιον.
[♣12:03−12:09 Ρεσερϖεδ]
II. WHEN IS A DWI ELIGIBLE FOR EXPUNCTION?
§12:10 In General
Τηε εξπυνχτιον στατυτε ιντενδσ το προϖιδε ρελιεφ το περσονσ ωηο ηαϖε βεεν ωρονγφυλλψ αρρεστεδ. Τηυσ, ψουρ
χλιεντ µυστ ηαϖε βεεν αρρεστεδ το βε ελιγιβλε φορ αν εξπυνχτιον. Αν αρρεστ φορ εξπυνχτιον πυρποσεσ µαψ βε χυστοδιαλ
ορ νον−χυστοδιαλ. [Τεξ. Χοδε Χριµ. Προχ. Αρτ. 55.01(α).] Γενεραλλψ, αν αρρεστ ιν τηισ χοντεξτ ισ φορ α νεω χριµιναλ
χασε, συχη ασ α µισδεµεανορ ορ φελονψ.
Τηερε αρε φουρ τψπεσ οφ εξπυνχτιονσ: 1) αχθυιτταλσ, παρδονσ, ανδ οϖερτυρνεδ χονϖιχτιονσ; 2) δισµισσαλσ ανδ
νο−βιλλσ; 3) δισχρετιοναρψ; ανδ 4) ιδεντιτψ τηεφτ. Βεχαυσε τηισ χηαπτερ φοχυσεσ εξχλυσιϖελψ ον ∆ΩΙ εξπυνχτιονσ, ιτ

[♣12:11−12:19 Ρεσερϖεδ]

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT