About the author

AuthorThomas R. Eineman
Pages5-5
ABOUT THE AUTHOR
Thomas R. Eineman ωασ α ϑαµεσ Β. Ανγελλ Σχηολαρ ατ τηε Υνι−
ϖερσιτψ οφ Μιχηιγαν ανδ εαρνεδ α Βαχηελορ οφ Αρτσ δεγρεε ωιτη Ηιγη
∆ιστινχτιον ιν 1979. Ηε ρεχειϖεδ ηισ ϑυρισ ∆οχτορ δεγρεε φροµ Ωαψνε
Στατε Υνιϖερσιτψ ιν ∆ετροιτ, Μιχηιγαν, ιν 1985. ϑυδγε Εινεµαν ωασ ιν
πριϖατε πραχτιχε φορ 23 ψεαρσ βεφορε βεινγ απποιντεδ ασ α Χιρχυιτ Χουρτ
ϑυδγε φορ τηε Φιφτη ϑυδιχιαλ Χιρχυιτ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ιν 2014.

Φλοριδα Βαρ ανδ ισ Ας ρατεδ βψ Μαρτινδαλε−Ηυββελλ. Ηε ισ α µεµβερ
οφ Τηε Φλοριδα Βαρ, τηε Στατε Βαρ οφ Μιχηιγαν (εµεριτυσ), τηε Βαρ οφ
τηε Υνιτεδ Στατεσ Συπρεµε Χουρτ, τηε Αµεριχαν Βαρ Ασσοχιατιον, ανδ
τηε Ηερνανδο Χουντψ Βαρ Ασσοχιατιον. ϑυδγε Εινεµαν ηασ πρεσεντεδ
χουρσεσ ατ νυµερουσ ϕυδιχιαλ ανδ φαµιλψ λαω χονφερενχεσ ανδ ισ α
φαχυλτψ µεµβερ οφ τηε Φλοριδα ϑυδιχιαλ Χολλεγε ανδ Φλοριδα Ινστιτυτε
ον Ιντερπερσοναλ ςιολενχε. Ιν αδδιτιον, ηε ηασ χονδυχτεδ φρεθυεντ
ωεβιναρσ δεαλινγ ωιτη ρεχεντ χασε λαω δεϖελοπµεντσ ιν τηε αρεα οφ ιντερπερσοναλ ϖιολενχε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT