Written employment contracts

AuthorLaura M. Franze
Pages185-220
WRITTEN
CONTRACTS
2-1
CHAPTER 2
WRITTEN EMPLOYMENT CONTRACTS
BY LAURA M. FRANZE
2.1. SCOPE OF CHAPTER
2.2. GOVERNING PRINCIPLES
A. Default Rule: Employment At-Will
B. Statutory Restrictions on Employment Contracts
1. Federal Statutes
2. Texas Statutes
C. Advantages and Disadvantages of Written Employment Contracts
1. Employer’s Perspective
2. Employee’s Perspective
D. Negotiating and Drafting—Preliminary Considerations
1. Parties ’ Bargaining Power
2. Limits on Prospective Employee’s Ability to Contract
2.3. ELEMENTS OF WRITTEN EMPLOYMENT CONTRACTS
A. Position and Job Duties
B. Compensation
1. Base Wage
2. Incentive Compensation
a. Criteria
b. Form, Amount, Calculation
c. Timing
d. Termination
3. Employee Benef‌its
4. Severance Benef‌its
a. Purpose
b. Amount and Method of Payment
c. Severance Not Payable
d. ERISA Considerations
e. Change in Control
5. Regulatory Considerations Related to Executive Compensation
C. Duration
1. Fixed-Term Agreement
a. Termination and Renewal
b. Good Cause Limitation on At-Will Employment
WRITTEN
CONTRACTS
Texas Employment Law 2-2
2. Indef‌inite -Term Agreement
3. Condition Subsequent Agreement
4. Renewable Agreement
D. Termination
1. Termination At-Will
2. Termination for Good Cause
3. Satisfaction Clauses
4. Termination Upon Notice
5. Non-Durational Agreements
E. Protection of Trade Secrets
F. Rules of Construction
1. Choice of Law
2. Choice of Forum
3. Successors and Assigns
4. Modif‌ication
5. Severability
6. Waiver
7. Arbitration
8. Notices
9. Indemnif‌ication
10. Attorneys’ Fees
APPENDICES
Appendix 2-1 Sample Employment Agreement for an Executive Employee
Appendix 2-2 Sample Employment Agreement for an Account Executive or Sales Employee
WRITTEN
CONTRACTS
2-3 Written Employment Contracts §2:2
2:1. SCOPE OF CHAPTER
Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ αν οϖερϖιεω οφ τηε λεγαλ πρινχιπλεσ τηατ γοϖερν ωριττεν εµπλοψµεντ αγρεεµεντσ, ανδ
δισχυσσεσ ιν δεταιλ τηε εσσεντιαλ ελεµεντσ οφ συχη αγρεεµεντσ. Τηε χηαπτερ αλσο αναλψζεσ τηε στρατεγιχ χονσιδερατιονσ
ιν δραφτινγ ωριττεν εµπλοψµεντ αγρεεµεντσ. Χηαπτερ 3, Ωρονγφυλ ∆ισχηαργε, χοϖερσ ισσυεσ οφ βρεαχη, ρεµεδιεσ,
ανδ µιτιγατιον οφ δαµαγεσ.
2:2. GOVERNING PRINCIPLES
A. Default Rule: Employment At-Will
Τεξασ εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ αρε γοϖερνεδ βψ τηε εµπλοψµεντ ατ ωιλλ δοχτρινε. Σεε, ε.γ., Εδ Ραχηαλ Φουνδ.
ϖ. ∆Υνγερ, 207 Σ.Ω.3δ 330, 332 (Τεξ. 2006) (περ χυριαµ) ([Ε]µπλοψµεντ ισ πρεσυµεδ το βε ατ−ωιλλ ιν Τεξασ αβσεντ
αν υνεθυιϖοχαλ αγρεεµεντ το βε βουνδ φορ [α] τερµ.); Χιτψ οφ Οδεσσα ϖ. Βαρτον, 967 Σ.Ω.2δ 834, 835 (Τεξ. 1998).
Σεε γενεραλλψ
τηε εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπ ισ συβϕεχτ το τερµινατιον βψ ειτηερ τηε εµπλοψερ ορ τηε εµπλοψεε ατ ανψ τιµε, ωιτη ορ
ωιτηουτ χαυσε, ωιτηουτ λιαβιλιτψ φορ ειτηερ παρτψ. Σεε γενεραλλψ Ωιλλιαµσ ϖ. Φιρστ Τεννεσσεε Νατλ Χορπ., 97 Σ.Ω.3δ
798, 802−803 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ 2003, νο πετ.); Ρεψνα ϖ. Φιρστ Νατλ Βανκ ιν Εδινβυργ, 55 Σ.Ω.3δ 58, 71 (Τεξ.
Αππ.Χορπυσ Χηριστι 2001, νο πετ.); ∆αψ & Ζιµµερµανν ϖ. Ηατριδγε, 831 Σ.Ω.2δ 65, 68 (Τεξ. Αππ.Τεξαρκανα
1992, ωριτ δενιεδ). Εµπλοψµεντ ατ ωιλλ ισ τηε δεφαυλτ ρυλε υνδερ Τεξασ λαω ανδ ωιλλ βε πρεσυµεδ ιν τηε αβσενχε οφ
Σεε Ωιλλιαµσ, 97 Σ.Ω.3δ ατ 803; Ρεψνα, 55 Σ.Ω.3δ ατ 71. Ιν ορδερ

λιµιτ τηε παρτιεσ ριγητσ το τερµινατε τηε εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπ ιν α µεανινγφυλ ανδ σπεχιαλ µαννερ. Ιδ.; Σµιτη
ϖ. ΣΧΙ Μγµτ. Χορπ., 29 Σ.Ω.3δ 264, 267−68 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 2000, νο πετ.). Τηε Τεξασ Συπρεµε
Χουρτ ηασ ρεπεατεδλψ οπινεδ τηατ εµπλοψµεντ ισ πρεσυµεδ το βε ατ ωιλλ ιν Τεξασ αβσεντ αν υνεθυιϖοχαλ αγρεεµεντ
το βε βουνδ φορ τηατ τερµ. ∆Υνγερ, 207 Σ.Ω.3δ ατ 332 (χιτινγ Μιδλανδ ϑυδιχιαλ ∆ιστριχτ Χοµµυνιτψ Συπερϖισιον
ϖ. ϑονεσ, 92 Σ.Ω.3δ 486, 487 (Τεξ. 2002)); σεε αλσο Μοντγοµερψ Χουντψ Ηοσπ. ∆ιστ. ϖ. Βροων, 965 Σ.Ω.2δ 501,


Ιν ∆Υνγερ, τηε Τεξασ Συπρεµε Χουρτ ρειτερατεδ ιτσ εαρλιερ ρεϕεχτιον οφ τηε σο−χαλλεδ Ενγλιση ρυλε τηατ ηιρινγ

τηατ τερµ. 207 Σ.Ω.3δ ατ 332 (χιτινγ Μιδλανδ ϑυδιχιαλ ∆ιστριχτ Χοµµυνιτψ Συπερϖισιον ϖ. ϑονεσ, 92 Σ.Ω.3δ 486,
487 (Τεξ. 2002)). Στανδινγ αλονε, αν αγρεεµεντ το παψ ατ α στατεδ ρατε ισ νοτ ενουγη; ιφ ιτ ωερε, τηερε ωουλδ βε
ϖερψ φεω ατ ωιλλ εµπλοψεεσ. Ιδ.
B. Statutory Restrictions on Employment Contracts
Υνδερ Τεξασ λαω, αλλ εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ τεχηνιχαλλψ αρε βασεδ υπον τηε λαω οφ χοντραχτσ. Χονσεθυεντλψ, αν

 
ρελατιονσηιπ µαψ αγρεε. Τηεσε στατυτορψ ρεστριχτιονσ χαννοτ βε ελιµινατεδ ορ αλτερεδ βψ αν εµπλοψµεντ αγρεεµεντ.
1. Federal Statutes

Τηε Φαιρ Λαβορ Στανδαρδσ Αχτ, 29 Υ.Σ.Χ. ♣201, εσταβλισηεσ τηε φεδεραλ µινιµυµ ωαγε ανδ γοϖερνσ παψ−
µεντ οφ οϖερτιµε χοµπενσατιον. Σεε γενεραλλψ Χη. 9 (Ωαγεσ, Ηουρσ ανδ Οϖερτιµε).
 
Τηε Εθυαλ Παψ Αχτ, 29 Υ.Σ.Χ. ♣206(δ), προηιβιτσ δισχριµινατιον ον τηε βασισ οφ σεξ ιν δετερµινινγ χοµ−
πενσατιον. Σεε γενεραλλψ Χη. 19 (Σεξ ∆ισχριµινατιον).
Τηε Χιϖιλ Ριγητσ Αχτ οφ 1866, 42 Υ.Σ.Χ. ♣1981, προηιβιτσ ραχε δισχριµινατιον ιν τηε χρεατιον ανδ ενφορχε−
µεντ οφ χοντραχτσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT