Using reports of medical and rehabilitation experts

AuthorStanley P. Stephenson/David A. Macpherson
Pages223-268
REPORTS OF MEDICAL,
REHABILITATION EXPERTS
9-1
CHAPTER 9
USING REPORTS OF MEDICAL
AND REHABILITATION EXPERTS
§900 IN GENERAL
§901 The Medical Expert
§902 The Vocational Rehabilitation Expert
Sample: Report Extract
§902.1 Opinion of Trial Court Judge
§903 The Life Care Planning Expert
Table 9-1: Rehabilitation Nurse Report
Table 9-2: Home Modif‌ication Costs
§903.1 Life Care Plan Development
§904 Disability Ratings
§904.1 Using Disability Data to Estimate Worklife
§904.2 Disability and Relative Earnings
Table 9-3: Disability and Earnings
§905 Earnings Capacity Mitigation
§910 [RESERVED]
§920 MEDICAL CARE PRICE INCREASES AND LIFE CARE PLANS
Table 9-4: Consumer Price Index Medical Item Def‌initions
§930 THE LIFE EXPECTANCY QUANDARY
§940 USELESS REPORTS FROM EXPERTS
§950 SEQUENCING YOUR EXPERTS AT TRIAL
REPORTS OF MEDICAL,
REHABILITATION EXPERTS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
REPORTS OF MEDICAL,
REHABILITATION EXPERTS
9-3 Using Reports of Medical and Rehabilitation Experts §902
§900 IN GENERAL
Ιτ ισ εασιερ το εϖαλυατε λοσσεσ ιν α δεατη χασε ιν ϖιρτυαλλψ αλλ χασεσ τηαν ιν α χασε ινϖολϖινγ α περµανεντ δισαβιλιτψ.
Ιν δεατη χασεσ, αλλ µεδιχαλ εξπενσεσ αρε κνοων ανδ αρε σιµπλψ ταβυλατεδ ανδ αδδεδ το τηε λοσσ, ανδ τηερε αρε νο
φυτυρε µιτιγατινγ εαρνινγσ το βε χονσιδερεδ. Ιν α δισαβιλιτψ χασε, ηοωεϖερ, τηερε αρε τηρεε εξπερτσ ωηοσε οπινιονσ
ανδ ρεπορτσ αρε ϖιταλ: τηε µεδιχαλ δοχτορσ, παρτιχυλαρλψ τηε τρεατινγ πηψσιχιαν; τηε ϖοχατιοναλ ρεηαβιλιτατιον εξπερτ;
ανδ τηε ρεηαβιλιτατιον νυρσε εξπερτ.
§901 The Medical Expert
Ιν α γοοδ µεδιχαλ ρεπορτ, τηερε αρε φουρ κεψ ελεµεντσ ψου µυστ λοοκ φορ. Φιρστ, ψου νεεδ αν οπινιον τηατ τηε
πατιεντ ισ περµανεντ ανδ στατιοναρψ. Ωιτη τηισ οπινιον, ψου χαν σαφελψ ασσυµε τηατ τηε χονδιτιον οφ τηε πατιεντ/
    
σαµε ωορκ ωιτη νο ρεστριχτιονσ ορ ωηετηερ τηε ρεστριχτιονσ πρεχλυδε ρετυρνινγ το τηε σαµε ωορκ. Ιφ πρεϖεντεδ φροµ
ηισ φορµερ ωορκ, τηε ρεστριχτιονσ σηουλδ βε δεταιλεδ, συχη ασ νο στοοπινγ ανδ λιφτινγ, νο λιφτινγ οφ οβϕεχτσ ωειγηινγ
οϖερ 25 πουνδσ, ανδ νο προλονγεδ στανδινγ ορ ωαλκινγ. Τηιρδ, τηε δοχτορ σηουλδ ινδιχατε ωηατ φυτυρε συργιχαλ ορ
τηεραπψ τρεατµεντσ αρε νεεδεδ, εστιµατε ωηεν τηε τρεατµεντσ ορ συργερψ αρε λικελψ το βε ρεθυιρεδ, τηε φρεθυενχψ οφ
οχχυρρενχε, τηε χυρρεντ χοστ, ανδ τηε περιοδ οφ τιµε ρεθυιρεδ φορ ρεηαβιλιτατιον φολλοωινγ τρεατµεντσ. Φορ εξαµπλε,
συπποσε α ηιπ ρεπλαχεµεντ ωιλλ βε νεεδεδ. Ιν τηατ χασε, τηε δοχτορ σηουλδ ινδιχατε ωηεν ιτ ωιλλ βε ρεπλαχεδ, τηε
χυρρεντ χοστ, ινχλυδινγ ηοσπιταλ χηαργεσ, τηε τιµε περιοδ βεφορε ανοτηερ ρεπλαχεµεντ ωιλλ βε νεεδεδ, ανδ τηε τιµε
ιν ρεχοϖερψ αφτερ εαχη συργερψ. Φουρτη, ιφ τηε ινϕυρψ ισ συχη τηατ λιφε εξπεχτανχψ ισ σηορτενεδ, τηε δοχτορ σηουλδ
εστιµατε τηε νυµβερ οφ ψεαρσ βψ ωηιχη ηισ λιφε εξπεχτανχψ ισ ρεδυχεδ.
§902 The Vocational Rehabilitation Expert
Τηε νεξτ στεπ ισ το γιϖε αλλ τηε ρεπορτσ το α ϖοχατιοναλ ρεηαβιλιτατιον εξπερτ. Τηισ εξπερτ ωιλλ εξαµινε αλλ τηε
ρεστριχτιονσ πλαχεδ βψ τηε δοχτορ, τεστ τηε πατιεντ φορ απτιτυδε φορ ϕοβσ τηατ χαν βε δονε ωιτη τηε λιµιτατιονσ σετ
βψ τηε δοχτορ, δο α ϕοβ µαρκετ συρϖεψ το δετερµινε τηε αϖαιλαβιλιτψ ανδ παψ ιν τηε ϕοβσ τηατ χαν βε δονε ωιτη τηε
ινϕυριεσ, ανδ πρεπαρε α δεταιλεδ ρεπορτ οφ τηε πατιεντσ πρε−ινϕυρψ ϕοβσ ανδ εαρνινγσ ανδ αν εϖαλυατιον οφ ποστ−ινϕυρψ
ϕοβ ποσσιβιλιτιεσ ανδ παψ.
Sample: Report Extract
Τηε φολλοωινγ ωασ τακεν φροµ αν αχτυαλ ρεπορτ:
   
συσταινεδ 5/18/84, κεεπινγ ιν µινδ τηε µεδιχαλ λιµιτατιονσ τηατ ηαϖε βεεν δεσχριβεδ, ασ ωελλ ασ ηισ εδυχα
τιοναλ ηιστορψ, ωορκ βαχκγρουνδ, ϖοχατιοναλ τεστ περφορµανχεσ, ανδ λαβορ µαρκετ τρενδσ ιν τηισ χουντψ. Πριορ
το τηε ινϕυρψ, ηε ηαδ τηε δεµονστρατεδ εαρνινγ χαπαχιτψ οφ ∃3,000 περ µοντη, µαναγινγ ανδ περφορµινγ
ενγινε ρεβυιλδινγ ατ τηε Ωεστερν Μοτορ Εξχηανγε, ανδ ηε αλσο ηαδ τηε τραινινγ, εξπεριενχε, ανδ εαρνινγ
χαπαχιτψ οφ α τρυχκ δριϖερ ωιτηιν τηε ρανγε οφ ∃480 το ∃600 περ ωεεκ.
Ον α ποστ−ινϕυρψ βασισ, ηε ηασ αν εαρνινγ χαπαχιτψ οφ ∃1,000 το ∃1,200 περ µοντη, αλτηουγη ιτ µαψ τακε
τωο ψεαρσ ιν α χοµµυνιτψ χολλεγε σεττινγ ιν ορδερ φορ ηιµ το αχηιεϖε α σκιλλ λεϖελ χοµµενσυρατε ωιτη
εντρψ λεϖελ µαναγεµεντ ποσιτιονσ ωιτηιν τηε παψ ρανγε ινδιχατεδ ιν αν ινδυστριαλ/µανυφαχτυρινγ σεττινγ.
Ωηιλε τηεσε τωο παραγραπησ αρε τακεν φροµ α 15−παγε ρεπορτ, τηεψ γιϖε ψου τηε ϖιταλ ινφορµατιον τηατ ψουρ
εχονοµιστ ωιλλ νεεδ. Τηερε ηασ οβϖιουσλψ βεεν αν ∃1,800 περ µοντη ρεδυχτιον ιν τηε εαρνινγ χαπαχιτψ οφ ψουρ
χλιεντ, πλυσ τοταλ λοσσ οφ εαρνινγσ φορ τωο ψεαρσ ωηιλε ρετραινινγ, ασ ωελλ ασ τηε χοστ οφ ρετραινινγ.
Τηε ϖοχατιοναλ ρεηαβιλιτατιον εξπερτ ωιλλ βε υσεδ πριµαριλψ ιν περσοναλ ινϕυρψ χασεσ, βυτ ψου σηουλδ αλσο χονσιδερ
υσινγ τηισ εξπερτ ιν οτηερ τψπεσ οφ χασεσ. Φορ εξαµπλε, ιν α ωρονγφυλ τερµινατιον χασε, τηε λαω ιν µοστ ϕυρισδιχτιονσ
ρεθυιρεσ τηατ τηε πλαιντιφφ αττεµπτ το µιτιγατε ηισ λοσσ βψ οβταινινγ εµπλοψµεντ ιν α ϕοβ σιµιλαρ το τηατ φροµ ωηιχη
ηε ωασ τερµινατεδ. Ηοωεϖερ, ηε ισ νοτ ρεθυιρεδ το ρελοχατε το δο σο. Τηε ρεηαβιλιτατιον εξπερτ ισ αχχυστοµεδ το
  

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT