Trial Proceedings and Motions

AuthorGordon P. Cleary
Pages55-96
TRIAL PROCEEDINGS
AND MOTIONS
2-1
2. TRIAL PROCEEDINGS
AND MOTIONS
Trial Motions
♣200 Ιν Γενεραλ
♣201 ςοιρ ∆ιρε
♣202 Οπενινγ Στατεµεντσ
♣202.1 Χηεχκλιστ ον Οπενινγ Στατεµεντσ
♣203 Χλοσινγ Αργυµεντσ
♣203.1 Χηεχκλιστ ον Χλοσινγ Αργυµεντσ
♣210 Μοτιονσ ιν Λιµινε
♣210.1 Αππεαλαβιλιτψ οφ Μοτιονσ Ιν Λιµινε
♣211 Χονδιτιοναλ Ρελεϖανχε
♣212 Χυρατιϖε Αδµισσιβιλιτψ
♣220 Μοτιον το Στρικε
♣230 Μοτιον το ςοιρ ∆ιρε Ωιτνεσσ
♣240 Ρεθυεστ φορ Λιµιτινγ Ινστρυχτιονσ
♣250 Μοτιονσ Ηεαρδ Ουτσιδε Πρεσενχε οφ ϑυρψ
♣251 Πρετριαλ Τεστιµονψ βψ Αχχυσεδ
♣251.1 Σπεχιαλ Χασεσ: Τεστιµονψ βψ τηε Αχχυσεδ ιν Χριµιναλ Χασεσ (Αργυµεντσ βψ τηε Προσεχυτορ)
♣252 Ατταχκινγ Ωειγητ ορ Χρεδιτ το Βε Γιϖεν Εϖιδενχε
♣260 Πραχτιχε Ποιντερσ
TRIAL PROCEEDINGS
AND MOTIONS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
TRIAL PROCEEDINGS
AND MOTIONS
2-3 TRIAL MOTIONS §201
§200 In General
Χερταιν τριαλ προχεεδινγσ, ινχλυδινγ ϖοιρ διρε, οπενινγ στατεµεντ, ανδ χλοσινγ αργυµεντ, ηαϖε ϖαριουσ ρεθυιρεµεντσ
τηατ µυστ βε φολλοωεδ το ενσυρε χοµπλιανχε ωιτη προχεδυραλ ανδ εϖιδεντιαρψ ρυλεσ. Ιν αδδιτιον, χερταιν τριαλ µοτιονσ
ηαϖε φουνδατιοναλ ρεθυιρεµεντσ τηατ µυστ βε µετ βεφορε α µοτιον ισ προπερλψ µαδε ανδ πρεσερϖεδ φορ τηε ρεχορδ. Τηισ
χηαπτερ εξπλαινσ τηοσε φουνδατιοναλ ρεθυιρεµεντσ φορ τριαλ προχεεδινγσ ινχλυδινγ ϖοιρ διρε, οπενινγ στατεµεντ ανδ χλοσινγ
αργυµεντ ανδ α ϖαριετψ οφ τριαλ µοτιονσ.
Ωιτη ρεσπεχτ το τριαλ προχεεδινγσ, ιφ ψου ραισε αν οβϕεχτιον το ψουρ οππονεντσ χονδυχτ ανδ τηατ οβϕεχτιον ισ οϖερ−
ρυλεδ, ορ ιν τηε αλτερνατιϖε, ιφ ψου αρε πρεχλυδεδ φροµ µακινγ ινθυιρψ ιντο α χερταιν αρεα ον ϖοιρ διρε, ορ φροµ µακινγ α
παρτιχυλαρ στατεµεντ ιν οπενινγ ορ χλοσινγ, ψου µυστ τακε αππροπριατε στεπσ το ενσυρε τηατ ψου ηαϖε πρεσερϖεδ ψουρ ριγητσ
φορ αππελλατε ρεϖιεω. Σιµιλαρλψ, ονχε α µοτιον ηασ βεεν προπερλψ µαδε, ανδ αλλ αππροπριατε φουνδατιον ρεθυιρεµεντσ
ηαϖε βεεν µετ, ιτ δοεσ νοτ µαττερ ωηετηερ τηε µοτιον ισ γραντεδ ορ δενιεδ φορ πυρποσεσ οφ αππελλατε ρεϖιεω. Ιφ τηε τριαλ
χουρτ ερρσ, τηε ερρορ ωιλλ βε πρεσερϖεδ φορ τηε ρεχορδ ανδ ψου ωιλλ ηαϖε λαιδ τηε γρουνδωορκ, τηρουγη αν αππροπριατε
φουνδατιον, φορ αππελλατε ρεϖιεω ανδ χορρεχτιον.
§201 Voir Dire
ςοιρ διρε ισ τηε προχεσσ βψ ωηιχη αττορνεψσ σελεχτ, ορ περηαπσ µορε αππροπριατελψ ρεϕεχτ, χερταιν ϕυρορσ το ηεαρ α
χασε. Χουνσελσ ρολε ιν τηε σελεχτιον ορ ρεϕεχτιον οφ α ϕυρψ δεπενδσ πριµαριλψ υπον ωηερε τηε χασε ισ βρουγητ. Ιν µοστ
φεδεραλ χουρτσ, τηε τριαλ ϕυδγε χονδυχτσ τηε ϖοιρ διρε. Ιν µοστ χασεσ, χουνσελ µερελψ συβµιτ προποσεδ ωριττεν θυεστιονσ
φορ τηε χουρτσ χονσιδερατιον. Αλτερνατιϖελψ, ιν µοστ στατε χουρτσ, ϖοιρ διρε θυεστιονινγ ισ λεφτ το τριαλ χουνσελ, πρινχιπαλλψ,
αλτηουγη τηε χουρτ µαψ αλσο ινθυιρε οφ τηε προσπεχτιϖε ϕυρορσ.
Τηερε αρε τωο πρινχιπαλ µετηοδσ οφ ϕυρψ σελεχτιον: τηε τραδιτιοναλ µετηοδ ανδ τηε στρυχκ µετηοδ. Εαχη ισ δεσχριβεδ βελοω.
The Traditional Method of Jury Selection
Τηε τραδιτιοναλ µετηοδ οφ ϕυρψ σελεχτιον ισ ασ φολλοωσ:
Τηε χλερκ ρεθυεστσ α ϖενιρε πανελ φροµ τηε ϕυρψ ροοµ ορ λουνγε.
Τηε µαρσηαλ εσχορτσ τηε πανελ το τηε χουρτροοµ.
Τηε χλερκ σωεαρσ τηε εντιρε πανελ.
Τηε χλερκ πλαχεσ ϕυρψ χαρδσ ιντο α ηοππερ ωηερε εϖεντυαλλψ τηεψ ωιλλ βε ρανδοµλψ σελεχτεδ.
Τηε χλερκ τηεν χαλλσ τηε αππροπριατε νυµβερ οφ ϕυρορσ το ηεαρ τηε χασε.
ΝΟΤΕ: Ιν χιϖιλ χασεσ τηερε αρε γενεραλλψ σιξ ϕυρορσ ανδ τωο αλτερνατεσ; ιν χριµιναλ χασεσ τηερε αρε γενεραλλψ τωελϖε
ϕυρορσ ανδ τωο αλτερνατεσ.
Τηε ∆εχεµβερ 1991 Αµενδµεντσ το τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε αβολισηεδ τηε ινστιτυτιον οφ τηε αλτερνατε ϕυρορ.
Τηισ ωασ δονε λαργελψ ασ α ρεσυλτ οφ τηε φρυστρατιον οφ περσονσ ωηο ωερε φορχεδ το σιτ τηρουγη αν εντιρε τριαλ, βυτ ωηο τηεν

ϕυρορσ ατ σιξ περσονσ, ανδ χουρτσ αρε αδϖισεδ το σεατ αδδιτιοναλ ϕυρορσ ιν ορδερ το αϖοιδ ρετρψινγ τηε χασε ιν τηε εϖεντ τηατ ονε
οφ τηε σιξ ϕυρορσ µυστ βε εξχυσεδ. Τηισ ρυλε αλσο αλλοωσ ϕυρορσ το βε εξχυσεδ φορ γοοδ χαυσε ωιτηουτ χαυσινγ α µιστριαλ.
Εαχη ϕυρορ ισ τηεν σελεχτεδ ρανδοµλψ ασ τηε χουρτ πυλλσ ναµεσ φροµ τηε ηοππερ.
Ασ τηε ναµεσ αρε πυλλεδ τηεψ αρε πλαχεδ ον α βοαρδ ορ χηαρτ βψ τηε χλερκ.
Ονχε τηε ναµεσ αρε σελεχτεδ τηε χουρτ γιϖεσ πρελιµιναρψ ινστρυχτιονσ ανδ µαψ αλσο ποσε σοµε ινιτιαλ θυεστιονσ
το τηε ϕυρορσ ρεγαρδινγ κνοωλεδγε οφ ανψ οφ τηε αττορνεψσ ορ παρτιεσ ιν τηε χασε, ρελατιονσηιπ το αττορνεψσ ορ
παρτιεσ, αβιλιτψ το δεϖοτε τηε τιµε νεχεσσαρψ το ηεαρ τηε χασε ιν ιτσ εντιρετψ, ετχ. Ιν τηοσε ϕυρισδιχτιονσ τηατ αλλοω
φορ θυεστιονινγ βψ χουνσελ, χουνσελ αρε αλσο γιϖεν αν οππορτυνιτψ το θυεστιον προσπεχτιϖε ϕυρορσ ατ τηισ τιµε.
Αφτερ ινιτιαλ θυεστιονινγ ισ χοµπλετεδ βψ τηε χουρτ ανδ χουνσελ, τηε χουρτ µαψ υπον ιτσ οων ινιτιατιϖε, ορ ατ τηε
ρεθυεστ οφ χουνσελ, εξχυσε ανψ ϕυρορσ φορ χαυσε. Τηεσε αρε ϕυρορσ ωηο ηαϖε α περσοναλ ιντερεστ ιν τηε ουτχοµε
οφ τηε λιτιγατιον, ορ φορ ονε ρεασον ορ ανοτηερ χαννοτ βε ιµπαρτιαλ ανδ υνβιασεδ.
Ανψ ϕυρορσ εξχυσεδ φορ χαυσε αρε τηεν ρεπλαχεδ βψ οτηερ ϖενιρεµεν ωηο αρε θυεστιονεδ ιν α σιµιλαρ µαννερ.
Χουνσελ ωιλλ τηεν βε ασκεδ το εξερχισε ανψ περεµπτορψ χηαλλενγεσ.
ΝΟΤΕ: Ιν µοστ χιϖιλ χασεσ, εαχη σιδε ισ γιϖεν τηρεε περεµπτορψ χηαλλενγεσ. Τηε ∆εχεµβερ 1991 Ρεϖισιονσ το
Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε αλσο χηανγεδ τηε ρυλε ρεγαρδινγ τηε νυµβερ οφ περεµπτορψ χηαλλενγεσ. Νεω Ρυλε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT