The Irony of Intent: Statutory Interpretation and the Constitutionality of Section 2 of the Voting Rights Act

Author:Joshua S. Sellers
Pages:43-81
 
FREE EXCERPT
7KH,URQ\RI,QWHQW6WDWXWRU\,QWHUSUHWDWLRQDQGWKH
&RQVWLWXWLRQDOLW\RI6HFWLRQRIWKH9RWLQJ5LJKWV$FW
Joshua S. Sellers
7$%/(2)&217(176
 ,QWURGXFWLRQ
, &RQWH[WXDOL]LQJWKH9RWLQJ5LJKWV$FWDQG&RQJUHVV¶V
)RXUWHHQWK$PHQGPHQW(QIRUFHPHQW3RZHU
$ 7KH9RWLQJ5LJKWV$FWDQG9RWH'LOXWLRQ'RFWULQH
% 7KH%XUGHQRICity of Boerne
,, 'LVFULPLQDWRU\,QWHQWLQ6HFWLRQ&DVHV
$ (YLGHQFHDQG3HUPLVVLEOH(QIRUFHPHQW
% 0HDVXULQJ-XGLFLDO,GHRORJ\LQ6HFWLRQ&DVHV
 *HQHUDO)LQGLQJV
 )LQGLQJVE\6WDJH
,,, $VVHVVLQJWKH,PSOLFDWLRQVRIWKH,QWHQW5HTXLUHPHQW
 &RQFOXVLRQ
 $SSHQGL[&DVH/LVW
,1752'8&7,21
1HDUO\ WZR \HDUV DJR LQ Shelby County v. Holder WKH 6XSUHPH &RXUW
GHFODUHG6HFWLRQRIWKH9RWLQJ5LJKWV$FWRI³95$´XQFRQVWLWXWLRQDO
UHQGHULQJ 6HFWLRQ  RI WKH VWDWXWH LPSRWHQW  6HFWLRQ  WKH VRFDOOHG

 &RS\ULJKWE\-26+8$66(//(56
$VVRFLDWH3 URIHVVRURI /DZ 8QLYHUVLW\ RI 2NODKRPD &ROOHJH RI /DZ
7KDQN \RX WR *X\8ULHO &KDUOHV %HUWUDOO 5RVV )UDQLWD 7ROVRQ $GDP &R[
*HUDOG 5RVHQEHUJ %HUQDUG +DUFRXUW 6KHURG7KD[WRQ -XVWLQ :HLQVWHLQ7XOO
-RVK%RZHUVDQGSDUWLFLSDQWVLQ:DVKLQJWRQDQG/HH8QLYHUVLW\6FKRRORI/DZ¶V
V\PSRVLXPRQWKHWKDQQLYHUVDU\RIWKH&LYLO5LJKWV$FWRIDQGWKH9RWLQJ
5LJKWV$FWRIIRUYHU\KHOSIXOIHHGEDFN
 6&W
 9RWLQJ5LJKWV$FWRI3XE/1R6WDWFRGLILHGDV
DPHQGHGDV86&$WR:HVW:HVWODZWKURXJK3/

Shelby Cnty.6&WDW
 86&$:HVW:HVWODZWKURXJK3/
 LOUISIANA LAW REVIEW >9RO
³SUHFOHDUDQFH´SURYLVLRQKDVSOD\HGDQH[WUDRUGLQDULO\LPSRUWDQWUROHLQ
WKHKLVWRU\RIYRWLQJULJKWVHQIRUFHPHQWDQGPDQ\VFKRODUV GRXEWHGWKDW
WKH&RXUWZRXOGJRVRIDUDVWRXQGHUPLQHLW7KRXJKWKHGHFLVLRQFRQWDLQV
GHFODUDWLRQV RI MXGLFLDO PRGHVW\ LW LV GLIILFXOW QRW WR UHDG LW DV
³SRUWHQG>LQJ@DUHDOLJQPHQWLQYRWLQJULJKWVODZDQGSROLF\´7KHShelby
CountyKROGLQJWKXVHOHYDWHVWKHTXHVWLRQRIZKHWKHU6HFWLRQWKH$FW¶V
RWKHUIRXQGDWLRQDO SURYLVLRQFDQ VXUYLYH DFRQVWLWXWLRQDO FKDOOHQJHWKDW
PDQ\ H[SHUWV KDYH ORQJ DQWLFLSDWHG EXW ZKLFK QRZ VHHPV SDUWLFXODUO\
XUJHQW 7KH DQVZHU WR WKDW TXHVWLRQ WXUQVRQ WKH &RXUW¶V DVVHVVPHQ W RI
6HFWLRQDVDFRQVWLWXWLRQDOO\SHUPLVVLEOHUHPHG\LQOLJKWRILWVLQFUHDVLQJO\
FRQVWULFWHGKROGLQJVRQFRQJUHVVLRQDOHQIRUFHPHQWSRZHU
7KLV$UWLFOHDUJXHVWKDW6HFWLRQLVDFRQVWLWXWLRQDOO\VRXQGH[HUFLVHRI
&RQJUHVV¶V HQIRUFHPHQW SRZHU XQGHU WKH 5HFRQVWUXFWLRQ $PHQGPHQWV
EHFDXVH HYHQ ZKHQ HYDOXDWHG XQGHU WKH &RXUW¶VPRVW GHPDQGLQJ FDVHV
6HFWLRQ  LV VXIILFLHQWO\ WDLORUHG WR UHPHG\ LQWHQWLRQDO FRQVWLWXWLRQDO
YLRODWLRQV:KHWKHU6HFWLRQZDVGHVLJQHGWRGRVRLVGRXEWIXO+RZHYHU
DV IUHTXHQWO\ LQWHUSUHWHG WKURXJKRXW WKH ORZHU FRXUWV WKH SURYLVLRQ
UHPHGLHV ERWK LQWHQWLRQDO DQG XQLQWHQWLRQDO GLVFULPLQDWLRQ LQ YRWLQJ

 8QGHU WKH SUHFOHDUDQFH UHJLPH RI 6HFWLRQ  HLWKHU WKH'HSDUWPHQW RI
-XVWLFH RU D WKUHHMXGJH SDQHO RI WKH 86 'LVWULFW &RXUW IRU WKH 'LVWULFW RI
&ROXPELD KDG WR DSSURYH DQ\ FKDQJH UHODWHG WR D YRWLQJ TXDOLILFDWLRQ RU
SUHUHTXLVLWHWRYRWLQJIRUVHOHFWMXULVGLFWLRQVId. D
See, e.g. 5LFKDUG / +DVHQ Congressional Power to Renew the
Preclearance Provisions of the Voting Rights Act After 7HQQHVVHHY  /DQH 
2+,267/-  ³>,@W LVQRW FOHDU WKDWWKH &RXUW ZRXOGKDYH WKH
VWRPDFKWR RYHUWXUQ D UHQHZHG SUHFOHDUDQFHSURYLVLRQ 7KH HDUO\ YRWLQJULJKWV
FDVHVDUHFRQVLGHUHGE\PDQ\WR EHDKLJKZDWHUPDUN IRUWKH&RXUWLQIRVWHULQJ
UDFLDOHTXDOLW\LQWKLVFRXQWU\´
 *X\ 8ULHO&KDUOHV  /XLV )XHQWHV5RKZHU State’s Rights, Last Rites,
and Voting Rights&211/5(9
See,e.g.+HDWKHU . *HUNHQ Understanding the Right to an Undiluted
Vote  +$59/5(9    ³7KH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ WKH
FRQVWLWXWLRQDOFODLPZKLFKUHTXLUHVSURRIRILQWHQWDQGWKHVWDWXWRU\FODLPZKLFK
GHPDQGVRQO\SURRI RIGLVFULPLQDWRU\UHVXOWV ZLOOEH TXLWHLPSRUWDQW ZKHQ WKH
FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI   LV FKDOOH QJHG XQGHU City of Boerne > 86 
@´
See -DFN0%DONLQThe Reconstruction Power1<8/5(9
±SURYLGLQJEDFNJURXQGRQWKH5HFRQVWUXFWLRQ$PHQGPHQWV$
&KULVWRSKHU%U\DQWThe Pursuit of Perfection: Congressional Power to Enforce
the Reconstruction Amendments+286/5(9±VDPH
 )RULQVWDQFHLQDPHQGLQJ6HFWLRQLQWKHDSSOLFDEOHVHQDWHUHSRUW
H[SUHVVO\UHMHFWHGWKHUHTXLUHPHQWWKDWSODLQWLI IVSURYHLQWHQWLRQDOGLVFULPLQDWLRQ
65(312DW ±  as reprinted in 86&&$1 
±
 See infra3DUW,,
@ IRONY OF INTENT
1RQHWKHOHVVWKLVUHPHG\K DVQRWSUHYHQWHG LWVRSSRQHQWVIURP FDOOLQJIRU
MXGLFLDOUHYLHZRQWKHJURXQGVWKDWLWLVXQFRQVWLWXWLRQDOO\EURDG
%HKLQG WKHVH HIIRUWV OXUN GHFDGHVROGSROLWLFDOO\FKDUJHG DUJXPHQWV
DERXWWKHOLPLWVRIFRQJUHVVLRQDODXWKRULW\0RUHRYHUWKH$FW¶VRSSRQHQWV
KDYH ORQJ H[SUHVVHG FRQVWLWXWLRQDO REMHFWLRQV WR LWV FRGLILFDWLRQ RI D
³GLVFULPLQDWRU\ HIIHFWV´ VWDQGDUG 7KHVH RSSRQHQWV KDYH UHYLYHGWKHLU
DUJXPHQWVZLWKUHJDUGWR6HFWLRQLQSDUWLFXODULQUHFHQW PRQWKV7KXV
XQGHUVWDQGLQJ WKH PHQX RI DUJXPHQWV ERWK VXSSRUWLQJ DQG RSSRVLQJ
6HFWLRQ¶VFRQVWLWXWLRQDOLW\LVYLWDOO\LPSRUWDQW
7KHSRZHUFRQIHUULQJ SURYLVLRQVRI WKH&RQVWLWXWLRQ DXWKRUL]LQJWKH
95$DUH6HFWLRQRI$UWLFOH,6HFWLRQ RIWKH)RXUWHHQWK$PHQGPHQW
DQG 6HFWLRQ  RI WKH )LIWHHQWK $PHQGPHQW )ROORZLQJ WKH &RXUW¶V

 See 5RJHU&OHJJ  +DQV $ YRQ 6SDNRYVN\ “Disparate Impact” and
Section 2 of the Voting Rights Act+(5,7$*()281'0DUKWWSUHSRUW
KHULWDJHRUJOP>KWWSVSHUPDFF/;.*@
 3DPHOD 6 .DUODQ The Supreme Court 2011 Term — Foreword:
Democracy and Disdain  +$59/5(9    ³)RUW\ \HDUVDJR
FRQVHUYDWLYHV TXLWH GHOLEHUDWHO\ VHW RXW WR FKDQJH KRZ WKH &RQVWLWXWLRQ LV
LQWHUSUHWHGDQGHQIRUFHG7KH\VHW WKHLUVLJKWVRQ NH\GRFWULQHV LQS DUWLFXODU
WKH6XSUHPH&RXUW¶VH[SDQVLYHFRQVWUXFWLRQVRIFRQJUHVVLRQDODXWKRULW\XQGHUWKH
SRZHU WR UHJXODWH FRPPHUFH WKH WD[LQJ SRZHU WKH VSHQGLQJSR ZHUDQGWKH
HQIRUFHPHQWSRZHUVLQWKH 5HFRQVWUXFWLRQ$PHQG PHQWV´IRRWQRWHVRPLWWHG
 'DZQ ( -RKQVHQ Ronald Reagan and the Rehnquist Court on
Congressional Power: Presidential Influences on Constitutional Change,1'
/-GHVFULELQJWKH5HDJDQ$GPLQLVWUDWLRQ¶VZULWWHQPDQGDWHWR
RSSRVHCity of Rome v. United States 86  EHFDXVH WKH&RXUW
³XSKHOG D SURYLVLRQRI WKH 9RWLQJ 5LJKWV $FW RI  WKDW SURKLELWHG FHUWDLQ
YRWLQJ SUDFWLFHV WKDW KDG D GLVFULPLQDWRU\ UDFLDO LPSDFW ZLWKRXW UHTXLULQJ D
VKRZLQJ RIS XUSRVHIXO GLVFULPLQDWLRQ´  see also5HYD % 6LHJHOThe Supreme
Court 2012 Term — Foreword: Equality Divided+$59/5(9
³'XULQJ WKH V WKH QHZO\ DUWLFXODWHG FRQVWLWXWLRQDO GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ
SXUSRVHDQGHIIHFWVEHFDPHDOLJKWQLQJURGIRUGHEDWHVDERXWWKHSURSHUUHDFKRI
FLYLO ULJKWV OHJLVODWLRQ DQG D JURXQG RQ ZKLFK FRQVHUYDWLYHV ZRXOG FDOO IRU 
OLPLWLQJ WKH ZD\V UHSUHVHQWDWLYH JRYHUQPHQW FRXOG UHVSRQGWR GLVFU LPLQDWLRQ
FODLPV´
 &OHJJYRQ6SDNRYVN\supra QRWH&OHJJDQGYRQ6SDNR YVN\VWDWH
>7@KHWZR5HFRQVWUXFWLRQDPHQGPHQWVEDQ VWDWHGLVSDUDWHtreatment RQ
WKHEDVLV RI UDFH EXW QRW D PHUH GLVSDUDWH impactRQWKDWEDVLV6LQFH
6HFWLRQRIWKH9RWLQJ5LJKWV$FWSXUSRUWVWRSURKLELWVWDWHDFWLRQWKDWKDV
DUDFLDOO\ GLVSURSRUWLRQDWH³UHVXOW´ RU ³HIIHFW´GLVSDUDWH LPSDFWEXW GLG
notVWHP IURP D UDFLDOO\ GLVFULPLQDWRU\ ³SXUSRVH´RU ³LQWHQW´ GLVSDUDWH
WUHDWPHQW &RQJUHVV E\ HQDFWLQJ WKLV SURYLVLRQ DUJXDEO\ H[FHHGHG LWV
HQIRUFHPHQWDXWKRULW\WRSDVV³DSSURSULDWHOHJLVODWLRQ´XQGHU6HFWLRQRI
WKH)RXUWHHQWK$PHQG PHQWDQG6HFWLRQR IWKH)LIWHHQWK$PHQG PHQW
Id. PDQXVFULSW HPSKDVLVLQRULJLQDO
 86 &2167 DUW ,   86&2167 DPHQG ;,9   86&2167
DPHQG;9see also .DW]HQEDFKY0RUJDQ 86 ±
)RXUWHHQWK 6RXWK &DUROLQD Y .DW]HQEDFK  86  ± 
)LIWHHQWK

To continue reading

FREE SIGN UP