Tactics

AuthorGordon P. Cleary
Pages15-54
EVIDENTIARY
FOUNDATIONS
1-1
1. INTRODUCTION TO
EVIDENTIARY
FOUNDATIONS
Tactics
♣100 Ιν Γενεραλ: Λαψινγ α Φουνδατιον
♣100.1 Μισχελλανεουσ Τοολσ φορ Φουνδατιονσ (∆οχυµεντσ, ∆ισχοϖερψ Ρεσπονσεσ ανδ Πριορ Τεστιµονψ)
♣100.2 Ιναππλιχαβιλιτψ οφ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ
♣100.3 Πυρποσε ανδ Χονστρυχτιον οφ τηε Ρυλεσ
♣101 Ωιτνεσσ Πρεπαρατιον
♣102 Ωιτνεσσ Πρεπαρατιον Χηεχκλιστ
♣110 ∆ιρεχτ Εξαµινατιον
♣111 ϑυδιχιαλ Χοντρολ Οϖερ Πρεσεντατιον οφ Εϖιδενχε
♣112 ϑυδιχιαλ Χοντρολ Οϖερ ϑυρψσ Ριγητ το Ιντερρογατε Ωιτνεσσεσ
♣113 ϑυδιχιαλ Χοντρολ Οϖερ Στρυχτυρινγ Αδµισσιον οφ Εϖιδενχε
♣120 Χροσσ−Εξαµινατιον
♣121 ϑυδιχιαλ Χοντρολ οφ Χροσσ−Εξαµινατιον
♣122 Ρεθυεστ φορ Αδµισσιονσ
♣130 Τριαλ Ταχτιχσ
 
 
♣132 Οβϕεχτιονσ
♣132.1 Ρεσπονδινγ το Οβϕεχτιονσ
♣132.2 Ρεµεδιαλ Αχτιονσ
♣132.3 Οβϕεχτιονσ Βασεδ ον Πρεϕυδιχιαλ Εϖιδενχε
 
♣133.1 Πλαιν Ερρορ ∆οχτρινε
♣134 Ρυλε οφ Χοµπλετενεσσ
♣135 Ηαρµλεσσ Ερρορ ∆οχτρινε
♣136 Χονστιτυτιοναλ Ερρορ
♣140 Πραχτιχε Ποιντερσ
EVIDENTIARY
FOUNDATIONS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
EVIDENTIARY
FOUNDATIONS
1-3 TACTICS §100.1
§100 In General: Laying a Foundation
Beforeyoucanoersomethingintoevidence,youmustlayaproperfoundationforitsadmission.Boththe sub
σταντιϖε λαω οφ εϖιδενχε ανδ τηε προχεδυραλ ρυλεσ γοϖερνινγ εϖιδενχε ρεθυιρε ασ α χονδιτιον πρεχεδεντ το τηε αδµισσιον
οφ αν ιτεµ ιντο εϖιδενχε τηατ τηε ιτεµσ πρεδιχατε, ορ φουνδατιον, µυστ βε λαιδ. Φορ εξαµπλε, α ωριτινγ µυστ βε σηοων το
beauthenticbeforeitcanbeoeredintoevidence.Withoutthatshowingofauthenticity,thereisnofoundationpresent
το αλλοω τηε χουρτ το ρεχειϖε τηε ωριτινγ ιντο εϖιδενχε. Ωηεν τηε λαω οφ εϖιδενχε ρεθυιρεσ τηατ α φαχτ ορ εϖεντ βε α
χονδιτιον το τηε αδµισσιον οφ εϖιδενχε, τηατ φαχτ ορ εϖεντ βεχοµεσ παρτ οφ τηε φουνδατιον νεχεσσαρψ φορ τηε αδµισσιον
οφ τηατ εϖιδενχε.
Τηερε αρε ϖαριουσ ωαψσ το λαψ α φουνδατιον φορ τηε αδµισσιον οφ α παρτιχυλαρ πιεχε οφ εϖιδενχε:
Τηε φουνδατιον χαν βε λαιδ τηρουγη διρεχτ εξαµινατιον ορ τηε χροσσ−εξαµινατιον οφ α ωιτνεσσ;
Τηε φουνδατιον χαν βε συππλιεδ τηρουγη ρεσπονσεσ το ρεθυεστσ φορ αδµισσιονσ; ορ
Τηε φουνδατιον χαν βε συππλιεδ τηρουγη δοχυµενταρψ εϖιδενχε, ανσωερσ το ιντερρογατοριεσ, ανδ τηε πριορ
τεστιµονψ οφ α ωιτνεσσ ιν ανοτηερ προχεεδινγ ορ ιν α πρετριαλ δεποσιτιον.
Τηε φολλοωινγ σεχτιονσ δισχυσσ ηοω τηε γενεραλ ρυλεσ φορ λαψινγ φουνδατιονσ αππλψ το διρεχτ εξαµινατιον ανδ
χροσσ−εξαµινατιον, ρεσπεχτιϖελψ, ανδ αλσο εξπλαιν ηοω το αντιχιπατε ανδ οϖερχοµε ποτεν τιαλ φουνδατιον οβϕεχτιονσ τηρουγη
τηε υσε οφ ρεθυεστσ φορ αδµισσιονσ. Φιναλλψ, α δισχυσσιον οφ οτηερ µισχελλανεουσ ωαψσ το λαψ α φουνδατιον, ινχλυδινγ
φουνδατιονσ εσταβλισηεδ τηρουγη υσε οφ δοχυµεντσ, οτηερ δισ χοϖερψ ρεσπονσεσ ορ πριορ τεστιµονψ, ισ αδδρεσσεδ βελοω.
§100.1 Miscellaneous Tools for Foundations
(Documents, Discovery Responses and Prior Testimony)
Τηε λαω οφ εϖιδενχε γενεραλλψ ρεθυιρεσ τηατ α φαχτ ορ εϖεντ βε α χονδιτιον το τηε αδµισσιον οφ χερταιν εϖιδενχε; ανδ
τηατ φαχτ ορ εϖεντ τηεν βεχοµεσ παρτ οφ τηε φουνδατιον νεχεσσαρψ το αδµιτ τηε εϖιδενχε. Ηοω τηατ φαχτ ορ εϖεντ χαν βε
εσταβλισηεδ ισ οφτεν λιµιτεδ ονλψ βψ τηε ιµαγινατιον ανδ χρεατιϖιτψ οφ τηε λαωψερ ωηο σερϖεσ ασ ιτσ προπονεντ.
Αλτηουγη τηε φουνδατιον το αδµιτ εϖιδενχε γενεραλλψ ωιλλ βε εσταβλισηεδ τηρουγη διρεχτ εξαµινατιον (♣110), τηρουγη
χροσσ−εξαµινατιον ♣120), ορ τηρουγη α ρεθυεστ φορ αδµισσιον (♣122), δο νοτ βε λιµιτεδ υννεχεσσαριλψ βψ τηοσε τηρεε
φουνδατιον δεϖιχεσ. Ρατηερ, χον σιδερ ηοω βεστ το εσταβλιση α φουνδατιον βοτη ιν τερµσ οφ τηε σιµπλιχι τψ οφ πρεσεντινγ
theevidence,aswellastheeecttheevidencewilllikelyhaveonthetrieroffact.Forexample,theremaybeanumber
οφ ωαψσ το λαψ α φουνδατιον φορ τηε αδµισσιον οφ α δοχυµεντ τηατ ισ φαϖορ αβλε το ψουρ χλιεντσ ποσιτιον ανδ ηαρµφυλ το
ψουρ οππονεντσ. Χονσιδερ ηοω βεστ το λαψ τηε φουνδατιον βψ ασκινγ σοµε οφ τηεσε θυεστιονσ:
Ωηο ισ τηε αυτηορ οφ τηε δοχυµεντ?
Ωηο αρε τηε ρεχιπιεντσ οφ τηε δοχυµεντ ορ ανψ χοπιεσ οφ τηε δοχυµεντ?
Ωηατ ισ τηε δοχυµεντσ πυρποσε?
Ηοω, ανδ υνδερ ωηατ χιρχυµστανχεσ, δο ψου ωαντ τηε δοχυµεντ το βε αδµιττεδ ιντο εϖιδενχε?
Ωηατ χονχλυσιονσ δο ψου ωαντ τηε τριερ οφ φαχτ (ϕυδγε ορ ϕυρψ) το δραω φροµ τηε δοχυµεντσ χοντεντσ?
Ονχε ψου ηαϖε ασκεδ ανδ ανσωερεδ τηεσε θυεστιονσ, ψου ωιλλ βε αβλε προπερλψ το πλαν α στρατεγψ ον ηοω το λαψ
τηε φουνδατιον ανδ αδµιτ τηε δοχυµεντ ιντο εϖιδενχε. Φορ εξαµπλε, ψου µαψ ωαντ το ηαϖε α δαµαγινγ δοχυµεντ
αδµιττεδ δυρινγ τηε χροσσ−εξαµινατιον οφ αν αδϖερσε παρτψ ωηο αυτηορεδ ιτ ρατηερ τηαν ηαϖινγ ιτ αδµιττεδ δυρινγ τηε
directexaminationofafriendlywitness.Itmayhavemoredramaticeectifthe“damagingdocument”isadmitted
whileanadversewitness isonthestand, particularlyifthe documentcanbeused eectivelytocross-examine
τηατ ωιτνεσσ.
Ον τηε οτηερ ηανδ, ψου µαψ ωαντ το ηαϖε τηε δοχυµεντ ινιτιαλλψ αδµιττεδ ιντο εϖιδενχε ασ σιµπλψ ασ ποσσιβλε
τηρουγη τηε διρεχτ εξαµινατιον οφ ψουρ χλιεντ ορ σοµε οτηερ φριενδλψ ωιτνεσσ ωηο ωιλλ εσταβλιση τηε δοχυµεντσ αυτηεν−
τιχιτψ. Ονχε τηε δοχυµεντ ισ ιν εϖιδενχε, ιτ χαν βε υσεδ ϖιρτυαλλψ φορ ανψ πυρποσε, ινχλυδινγ τηε χροσσ−εξαµινατιον οφ
αν αδϖερσε παρτψποτεντιαλλψ φορ ιµπεαχηµεντ πυρποσεσ ασ ωελλ ασ συβσταντιϖε εϖιδενχε.
Αδδιτιοναλλψ, χονσιδερ χονϖεντιοναλ ωαψσ το λαψ α φουνδατιον φορ τηε αδµισσιον οφ εϖιδενχε ωηεν τηερε αππεαρ το βε
βαρριερσ. Χονσιδερ τηισ εξαµπλε: Τηε τεστιµονψ οφ αν αδϖερσε παρτψ ορ ηοστιλε ωιτνεσσ ισ νεεδεδ το λαψ α φουνδατιον φορ
τηε αδµισσιον οφ α παρτιχυλαρ δοχυµεντ, ανδ τηε ωιτνεσσ ισ βεινγ ρεχαλχιτραντ ον τηε στανδ ωηιλε βεινγ εξαµινεδ. Τηινκ
αβουτ ωηετηερ τηε φουνδατιον χαν βε λαιδ τηρουγη α πριορ ανσωερ το ιντερρογατορψ σιγνεδ ορ αδοπτεδ βψ τηατ ωιτνεσσ, ωηιχη
τηεν χαν βε ρεαδ ιντο τηε ρεχορδ, το λαψ τηε φουνδατιον φορ τηε δοχυµεντσ αδµισσιον. Ανψ πριορ τεστιµονψ οφ α ωιτνεσσ
eitherinadepositionoratapriorhearingmayalsoserveasasucientfoundationtoadmittheproeredevidence.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT