Specific Privileges

AuthorGordon P. Cleary
Pages567-606
PRIVILEGES
7-9
Specic Privileges
 
♣721 Ωορκ Προδυχτ
♣721.1 Αβσολυτε Ωορκ Προδυχτ Πριϖιλεγε
♣722 Αττορνεψ−Χλιεντ
♣722.1 Αππελλατε Ρεϖιεω οφ Ορδερσ Χοµπελλινγ ∆ισχλοσυρε οφ Αττορνεψ−Χλιεντ Χοµµυνιχατιονσ
♣722.2 Τηε Αττορνεψ−Χλιεντ Πριϖιλεγε ανδ Χορπορατιονσ
♣723 Πηψσιχιαν−Πατιεντ
♣723.1 Πσψχηοτηεραπιστ−Πατιεντ
♣724 Χλεργψµαν
♣725 Ηυσβανδ ανδ Ωιφε
♣725.1 Παρεντ−Χηιλδ Πριϖιλεγε
♣726 Τραδε Σεχρετσ
♣726.1 Σελφ−Εϖαλυατιον Πριϖιλεγε
♣727 Γοϖερνµεντ Ινφορµατιον (Ιδεντιτψ οφ Ινφορµαντσ), Μιλιταρψ Σεχρετσ, Στατε Σεχρετσ, ∆εχισιον−Μακινγ
∆ελιβερατιϖε Προχεσσ
♣728 ϑουρναλιστσ Πριϖιλεγε
♣729 Αχχουνταντ−Χλιεντ Πριϖιλεγε
♣730 Σελφ−ινχριµινατιον
♣740 Πραχτιχε Ποιντερσ
PRIVILEGES
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
PRIVILEGES
7-11 SPECIFIC PRIVILEGES §721
§720 Specics

§721 Work Product
Τηε ωορκ προδυχτ εξχεπτιον προτεχτσ αγαινστ αν αττορνεψ ηαϖινγ το δισχλοσε χερταιν πρετριαλ πρεπαρατιον µατεριαλσ
ορ τηουγητ προχεσσεσ το ηισ οπποσινγ χουνσελ. Τηε χουρτσ ηαϖε γιϖεν σοµε προτεχτιον το τηισ µατεριαλ, βεχαυσε ιτ ωουλδ

Αλτηουγη τηε αττορνεψ−χλιεντ πριϖιλεγε δοεσ νοτ προτεχτ τηεσε µατεριαλσ, τηε ωορκ προδυχτ δοχτρινε δοεσ. Ιν Ηιχκµαν ϖ.
Ταψλορ, 329 Υ.Σ. 495 (1947), τηε Συπρεµε Χουρτ χρεατεδ τηε εϖιδεντιαρψ δοχτρινε κνοων ασ τηε ωορκ προδυχτ πριϖιλεγε το
προτεχτ πρετριαλ πρεπαρατιον µατεριαλσ. Τηε Χουρτ στρεσσεδ ιτ ωασ νοτ χρεατινγ αν αβσολυτε πριϖιλεγε, ηοωεϖερ, ανδ αλλοωεδ

οφ τηοσε φαχτσ ισ εσσεντιαλ το τηε πρεπαρατιον οφ ονεσ χασε, δισχοϖερψ µαψ προπερλψ βε ηαδ ιν χερταιν χιρχυµστανχεσ.
    
Ηιχκµαν δοχτρινε ανδ προϖιδεσ ασ φολλοωσ:
Συβϕεχτ το τηε προϖισιονσ οφ συβδιϖισιον (β)(4) οφ τηισ ρυλε, α παρτψ µαψ οβταιν δισχοϖερψ οφ δοχυµεντσ
ανδ τανγιβλε τηινγσ οτηερωισε δισχοϖεραβλε υνδερ συβδιϖισιον (β)(1) οφ τηισ ρυλε ανδ πρεπαρεδ ιν αντιχ
ιπατιον οφ λιτιγατιον ορ φορ τριαλ βψ ορ φορ ανοτηερ παρτψ ορ βψ ορ φορ τηατ οτηερ παρτψσ ρεπρεσεντατιϖε
(ινχλυδινγ ηισ αττορνεψ, χονσυλταντ, συρετψ, ινδεµνιτορ, ινσυρερ ορ αγεντ) ονλψ υπον α σηοωινγ τηατ τηε
παρτψ σεεκινγ δισχοϖερψ ηασ συβσταντιαλ νεεδ οφ τηε µατεριαλσ ιν τηε πρεπαρατιον οφ ηισ χασε ανδ τηατ
ηε ισ υναβλε ωιτηουτ υνδυε ηαρδσηιπ το οβταιν τηε συβσταντιαλ εθυιϖαλεντ οφ τηε µατεριαλσ βψ οτηερ
µεανσ. Ιν ορδερινγ δισχοϖερψ οφ συχη µατεριαλσ ωηεν τηε ρεθυιρεδ σηοωινγ ηασ βεεν µαδε, τηε χουρτ
σηαλλ προτεχτ αγαινστ δισχλοσυρε οφ τηε µενταλ ιµπρεσσιονσ, χονχλυσιονσ, οπινιονσ ορ λεγαλ τηεοριεσ οφ
αν αττορνεψ ορ οτηερ ρεπρεσεντατιϖε οφ α παρτψ χονχερνινγ τηε λιτιγατιον.
Elements
Φολλοωινγ αρε τηε φουνδατιοναλ ελεµεντσ το εσταβλιση τηε ωορκ προδυχτ πριϖιλεγε:
Τηε παρτψ ωηο ισ ινϖοκινγ τηε πριϖιλεγε δοεσ σο ιν αν αππροπριατε χασε. Σοµε χασεσ ανδ σοµε στατυτεσ σαψ τηε
πριϖιλεγε αππλιεσ ονλψ ιν χιϖιλ αχτιονσ, ρατηερ τηαν χριµιναλ προσεχυτιονσ. Οτηερσ αλλοω ιτ ιν βοτη χριµιναλ ανδ
χιϖιλ χασεσ.
Τηε παρτψ χλαιµινγ τηε πριϖιλεγε ισ τηε προπερ ηολδερ οφ τηε πριϖιλεγε;
Τηε ινφορµατιον ωηιχη τηε παρτψ σεεκσ το ωιτηηολδ ισ ωορκ προδυχτ µατεριαλ;
 
Τηε ινφορµατιον ισ τηε ωορκ προδυχτ οφ τηε αττορνεψ (ιτ ωασ πρεπαρεδ βψ ηιµ ορ υνδερ ηισ διρεχτιον);
Τηε µατεριαλ ωασ πρεπαρεδ ιν αντιχιπατιον οφ λιτιγατιον.
Τηε ωορκ προδυχτ πριϖιλεγε χαν βε δεφεατεδ ιφ τηε οππονεντ χαν δεµονστρατε τηε φολλοωινγ:
Τηε ινφορµατιον σουγητ ισ ρελεϖαντ το τηε µατεριαλ φαχτσ οφ τηε ινσταντ χασε;
Τηε ινφορµατιον ισ εξτρεµελψ ανδ ηιγηλψ ρελεϖαντ το τηε ουτχοµε οφ τηε λιτιγατιον;
Τηερε ισ νο ρεασοναβλε ωαψ ωιτηουτ υνδυε ηαρδσηιπ φορ τηε οππονεντ το οβταιν τηατ ινφορµατιον φροµ ανψ
οτηερ σουρχε.
Συρϖειλλανχε Εϖιδενχε
Ονε οφ τηε µοστ χοντροϖερσιαλ τοπιχσ ιν ρεχεντ ψεαρσ ηασ φοχυσεδ ον ωηετηερ συρϖειλλανχε εϖιδενχε ισ προτεχτεδ
φροµ δισχλοσυρε ον α ωορκ−προδυχτ χλαιµ. Ρεχεντλψ, χουρτσ ηαϖε ρεϕεχτεδ αργυµεντσ τηατ
τηε εξιστενχε οφ συρϖειλλανχε εϖιδενχε (ανδ ωηετηερ οπποσινγ χουνσελ ιντενδσ το υτιλιζε τηε φρυιτσ οφ συρϖειλλανχε
εϖιδενχε ατ τριαλ, ειτηερ συβσταντιϖελψ ορ φορ ιµπεαχηµεντ πυρποσεσ) ισ προτεχτεδ ινφορµατιον. Ρατηερ, τηε χουρτσ ηαϖε

ωηερε συρϖειλλανχε εϖιδενχε ισ ιν τηε νατυρε οφ τανγιβλε µατεριαλ (πηοτογραπησ, ϖιδεοταπεσ, ετχ.) ανδ
ωηερε συρϖειλλανχε εϖιδενχε ισ πρεπαρεδ ορ οβταινεδ βεχαυσε οφ τηε προσπεχτ οφ λιτιγατιον, τηεν
 

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT