Preliminary Sections

AuthorPatrick T. Barone
Pages1-34
DEFENDING
DRINKING DRIVERS
VOLUME ONE
Patrick T. Barone
Managing Editor: Donna Cole
Contact us at (866) 72-JAMES or www.jamespublishing.com
Ρελατεδ Τιτλεσ:
Ατταχκινγ ανδ ∆εφενδινγ ∆ρυνκ ∆ριϖινγ Τεστσ
Χαλιφορνια ∆ρυνκ ∆ριϖινγ Λαω
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ
Ιννοϖατιϖε ∆ΥΙ Τριαλ Τοολσ
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιονσ
Τεξασ ∆ΩΙ Μανυαλ
Χοπψριγητ ♥ 1986−2022
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
ΙΣΒΝ 978−1−58012−288−7
Τηισ πυβλιχατιον ισ ιντενδεδ το προϖιδε αχχυρατε ανδ αυτηοριτατιϖε ινφορµατιον αβουτ τηε συβϕεχτ µαττερ χοϖερεδ.
Ιτ ισ σολδ ωιτη τηε υνδερστανδινγ τηατ τηε πυβλισηερ δοεσ νοτ ρενδερ λεγαλ, αχχουντινγ ορ οτηερ προφεσσιοναλ σερϖιχεσ.
Ιφ λεγαλ αδϖιχε ορ οτηερ εξπερτ ασσιστανχε ισ ρεθυιρεδ, σεεκ τηε σερϖιχεσ οφ α χοµπετεντ προφεσσιοναλ.
   
ϕυδγµεντ ανδ ρεσεαρχη οριγιναλ σουρχεσ οφ αυτηοριτψ ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ.
Τηε πυβλισηερ ανδ τηε αυτηορ µακε νο ρεπρεσεντατιονσ χονχερνινγ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον ανδ δισχλαιµ

Ωε ϖιεω τηε πυβλιχατιον οφ τηισ ωορκ ασ τηε βεγιννινγ οφ α διαλογυε ωιτη ουρ ρεαδερσ. Περιοδιχ ρεϖισιονσ το
ιτ ωιλλ γιϖε υσ τηε οππορτυνιτψ το ινχορπορατε ψουρ συγγεστεδ χηανγεσ. Χαλλ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ σενδ ψουρ
χοµµεντσ το:
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
Φιρστ Εδιτιον, 5/82
Σεχονδ Εδιτιον, 1/86
Ρεϖισιον 1, 9/86
Ρεϖισιον 2, 3/87
Ρεϖισιον 3, 9/87
Ρεϖισιον 4, 3/88
Ρεϖισιον 5, 3/89
Ρεϖισιον 6, 4/90
Ρεϖισιον 7, 3/91
Ρεϖισιον 8, 4/92
Ρεϖισιον 9, 4/93
Ρεϖισιον 10, 4/94
Ρεϖισιον 11, 4/95
Ρεϖισιον 12, 1/96
Ρεϖισιον 13, 2/97
Ρεϖισιον 14, 12/97
Ρεϖισιον 15, 1/99
Ρεϖισιον 16, 2/00
Ρεϖισιον 17, 3/01
Ρεϖισιον 18, 2/02
Ρεϖισιον 19, 1/03
Ρεϖισιον 20, 1/04
Ρεϖισιον 21, 3/05
Ρεϖισιον 22, 6/06
Ρεϖισιον 23, 2/07
Ρεϖισιον 24, 3/08
Ρεϖισιον 25, 4/09
Ρεϖισιον 26, 4/10
Ρεϖισιον 27, 4/11
Ρεϖισιον 28, 3/12
Ρεϖισιον 29, 4/13
Ρεϖισιον 30, 3/14
Ρεϖισιον 31, 5/15
Ρεϖισιον 32, 4/16
Ρεϖισιον 33, 3/17
Ρεϖισιον 34, 3/18
Ρεϖισιον 35, 3/19
Ρεϖισιον 36, 5/20
Ρεϖισιον 37, 3/22
ABOUT THE AUTHOR
Patrick T. Barone ισ τηε φουνδινγ παρτνερ ανδ ΧΕΟ οφ Τηε Βαρονε ∆εφενσε Φιρµ,
ωηοσε πραχτιχε ισ λιµιτεδ το ζεαλουσλψ δεφενδινγ χιτιζενσ αχχυσεδ οφ στατε ανδ φεδεραλ
χριµεσ. Τηε Φιρµ ισ ηεαδθυαρτερεδ ιν Βιρµινγηαµ, Μιχηιγαν, ανδ αλσο µαινταινσ

Πατριχκ Τ. Βαρονε ισ αν αδϕυνχτ προφεσσορ ατ τηε Τηοµασ Μ. Χοολεψ Λαω Σχηοολ
ωηερε ηε τεαχηεσ ∆ρυνκ ∆ριϖινγ Λαω ανδ Πραχτιχε, ανδ ηε φρεθυεντλψ λεχτυρεσ ατ
νατιοναλ ανδ στατε σεµιναρσ αττενδεδ βψ λαωψερσ, ϕυδγεσ ανδ σχιεντιστσ, ανδ ηε ηασ
προϖιδεδ εξπερτ χοµµενταρψ ιν νεωσπαπερσ, ον τελεϖισιον ανδ ον ραδιο.
Πατριχκ Τ. Βαρονε ηασ αλσο σερϖεδ ασ τηε εξεχυτιϖε εδιτορ οφ Τηε ∆ΩΙ ϑουρναλ:
Λαω & Σχιενχε (Ωηιτακερ Νεωσλεττερσ, Ινχ.), α νατιοναλλψ χιρχυλατεδ λεγαλ περιοδι−
χαλ δεδιχατεδ το ιµπροϖινγ τηε κνοωλεδγε ανδ συχχεσσ ρατε οφ δεφενσε αττορνεψσ ιν
δρυνκ δριϖινγ χασεσ. Ιν αδδιτιον το ∆εφενδινγ ∆ρινκινγ ∆ριϖερσ, Μρ. Βαρονε ισ αλσο
  
 
αλσο αυτηορεδ α χηαπτερ εντιτλεδ Βρινγινγ τηε Σχριπτυρεσ το Λιφε ωιτη Βιβλιοδραµα ιν τηε βοοκ εντιτλεδ Αχτιον
Εξπλορατιονσ, Υσινγ Πσψχηοδραµατιχ Μετηοδσ ιν Νον−Τηεραπευτιχ Σεττινγσ, Παραλαξ Πυβλισηινγ, 2019; ανδ σεϖεραλ
χηαπτερσ ιν Ωεστ/Ασπατορε Βοοκσ Ινσιδε τηε Μινδσ σεριεσ ον ϖαριουσ ασπεχτσ οφ ∆ΥΙ δισχοϖερψ ανδ τριαλ πραχτιχε.
Πατριχκ Τ. Βαρονε αυτηορσ α ρεγυλαρ ∆ΥΙ δεφενσε χολυµν φορ τηε Χριµιναλ ∆εφενσε Νεωσλεττερ, πυβλισηεδ βψ

αρτιχλεσ ον τριαλ πραχτιχε ανδ δρυνκ δριϖινγ δεφενσε ταχτιχσ φορ ϖαριουσ λεγαλ ϕουρναλσ ανδ περιοδιχαλσ.
 
Χριµιναλ ∆εφενσε Αττορνεψσ οφ Μιχηιγανσ Τριαλ Πραχτιχε Χολλεγε, ωηερε ηε προϖιδεδ τριαλ σκιλλσ τραινινγ το Μιχηιγανσ
   
 


γρουπ τραινινγ ιν τηε µετηοδσ οφ πσψχηοδραµα, σοχιοµετρψ, σοχιοδραµα, Βιβλιοδραµα ανδ οργανιζατιοναλ δψναµιχσ αλονγ
ωιτη ∆ρ. Ελιζαβετη Χορβψ ατ τηε Μιχηιγαν Πσψχηοδραµα Χεντερ, ωηιχη ηε χο−φουνδεδ ωιτη ηερ ιν 2015. Τηε ΜΠΧ αλσο
δεσιγνσ ανδ πρεσεντσ ωορκσηοπσ φοχυσεδ ον τηεραπευτιχ χηανγε, περσοναλ γροωτη, προφεσσιοναλ δεϖελοπµεντ ανδ λιφε−ρολε
εξπλορατιον, αδδιχτιον συππορτ/ρεχοϖερψ, σπιριτυαλ εξπλορατιον ανδ γροωτη, βυσινεσσ χονσυλτινγ ανδ χουρτροοµ λιτιγατιον.
Πατριχκ Τ. Βαρονε ηασ ρεχειϖεδ µυχη ρεχογνιτιον ανδ νυµερουσ αωαρδσ ινχλυδινγ αν Ας (ηιγηεστ) ρατινγ φροµ

Αµεριχα, ανδ ηασ βεεν χονσιστεντλψ ναµεδ α Μιχηιγαν ΣυπερΛαωψερ ανδ Βεστ Λαωψερσ ιν Μετρο ∆ετροιτ βψ
∆Βυσινεσσ ανδ Χραινσ ∆ετροιτ Βυσινεσσ µαγαζινεσ ανδ ηασ ρεχεντλψ βεεν ρατεδ ασ αµονγ τηε τοπ 5% οφ Μιχηιγανσ
λαωψερσ βψ Λεαδινγ Λαωψερσ µαγαζινε ωηερε ηε σερϖεσ ον τηε πυβλιχατιονσ αδϖισορψ βοαρδ.

ιν αχχορδανχε ωιτη τηε στανδαρδσ σετ φορτη βψ τηε Ιντερνατιοναλ Ασσοχιατιον οφ Χηιεφσ οφ Πολιχε (ΙΑΧΠ) ανδ τηε




 
(τηε µανυφαχτυρερ οφ τηε ∆αταΜαστερ) ανδ ηασ τηερεβψ βεεν δεεµεδ χοµπετεντ βψ τηε µανυφαχτυρερ το οπερατε,

Πατριχκ Τ. Βαρονε ισ τηε φουνδινγ πρεσιδεντ οφ τηε Μιχηιγαν Ασσοχιατιον οφ ΟΩΙ Αττορνεψσ, ασσιστσ ιν µοδ−
ερατινγ τηειρ λιστσερϖε, ανδ παρτιχιπατεσ ιν α νατιοναλ λιστσερϖε οφ ∆ΥΙ πραχτιτιονερσ, αλλοωινγ ηιµ το εξχηανγε ανδ
    
αλσο α φουνδινγ µεµβερ οφ τηε Αµεριχαν Χουνσελ οφ Σεχονδ Αµενδµεντ Λαωψερσ.

Νατιοναλ Χολλεγε φορ ∆ΥΙ ∆εφενσε, ανδ α µεµβερ οφ τηε Χριµιναλ ∆εφενσε Ασσοχιατιον οφ Μιχηιγαν, τηε Νατιοναλ


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT