Preliminary Sections

AuthorPaul Burglin/Barry Simons/Ed Kuwatch
Pages1-53
VOLUME 1
CALIFORNIA
DRUNK
DRIVING
LAW
Paul Burglin
Barry Simons
Ed Kuwatch
Contact us at (866) 72-JAMES or www.jamespublishing.com
Ρελατεδ Τιτλεσ
∆εφενδινγ ∆ρινκινγ ∆ριϖερσ
Ιννοϖατιϖε ∆ΥΙ Τριαλ Τοολσ
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ
Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
Χοπψριγητ ♥ 2022
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
ΙΣΒΝ: 978−1−58012−282−5
Τηισ πυβλιχατιον ισ ιντενδεδ το προϖιδε αχχυρατε ανδ αυτηοριτατιϖε ινφορµατιον αβουτ τηε συβϕεχτ µαττερ χοϖερεδ.
Ιτ ισ σολδ ωιτη τηε υνδερστανδινγ τηατ τηε πυβλισηερ δοεσ νοτ ρενδερ λεγαλ, αχχουντινγ ορ οτηερ προφεσσιοναλ σερϖιχεσ.
Ιφ λεγαλ αδϖιχε ορ οτηερ εξπερτ ασσιστανχε ισ ρεθυιρεδ, σεεκ τηε σερϖιχεσ οφ α χοµπετεντ προφεσσιοναλ.
   
ϕυδγµεντ ανδ ρεσεαρχη οριγιναλ σουρχεσ οφ αυτηοριτψ ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ.
Τηε πυβλισηερ ανδ τηε αυτηορ µακε νο ρεπρεσεντατιονσ χονχερνινγ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον ανδ δισχλαιµ

Ωε ϖιεω τηε πυβλιχατιον οφ τηισ ωορκ ασ τηε βεγιννινγ οφ α διαλογυε ωιτη ουρ ρεαδερσ. Περιοδιχ ρεϖισιονσ το
ιτ ωιλλ γιϖε υσ τηε οππορτυνιτψ το ινχορπορατε ψουρ συγγεστεδ χηανγεσ. Χαλλ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ σενδ ψουρ
χοµµεντσ το:
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
Μαναγινγ Εδιτορ: ϑυλιε Αννε Ινεσ
Εδιτορ/Τψπεσεττερ: Νανχψ Ρυσσελλ
2νδ Εδιτιον, 10/03
Ρεϖ. 1, 12/04
Ρεϖ. 2, 2/06
Ρεϖ. 3, 2/07
Ρεϖ. 4, 3/08
Ρεϖ. 5, 3/09
Ρεϖ. 6, 4/10
Ρεϖ. 7, 3/11
Ρεϖ. 8, 4/12
Ρεϖ. 10, 7/14
Ρεϖ. 11, 6/15
Ρεϖ. 12, 6/16
Ρεϖ. 13, 6/17
Ρεϖ. 14, 9/18
Ρεϖ. 15, 6/19
Ρεϖ. 16, 9/20
Ρεϖ. 17, 2/22
F-3 California Drunk Driving Law
ACKNOWLEDGMENT
Εδ Κυωατχη σπεντ τηε λαστ τωεντψ ψεαρσ οφ ηισ λιφε εδυχατινγ, ινσπιρινγ, ανδ οργανιζινγ Χαλιφορνια χριµιναλ
Χαλιφορνια
∆ρυνκ ∆ριϖινγ Λαω  Πεοπλε ϖ. Τροµβεττα ατ τηε ρεθυεστ οφ τηε Χοντρα Χοστα
Χουντψ Συπεριορ Χουρτ Αππελλατε ∆ιϖισιον.
Ιν 1988, ηε φουνδεδ Χαλιφορνια ∆ευχε ∆εφενδερσ (σινχε ρεναµεδ Χαλιφορνια ∆ΥΙ Λαωψερσ Ασσοχιατιον), α
στατεωιδε οργανιζατιον µαδε υπ οφ χριµιναλ δεφενσε αττορνεψσ σπεχιαλιζινγ ιν ∆ΥΙ δεφενσε. Τηατ σαµε ψεαρ, ηε
αυτηορεδ ανδ πυβλισηεδ τηε ΕΖ−ΑΛΧ ςερσιον 2.0 Βλοοδ Αλχοηολ Χηαρτ Σοφτωαρε.
Εδ ωασ αλωαψσ α µαϖεριχκ, χονσταντλψ κεεπινγ γοϖερνµενταλ αγενχιεσ ανδ ϕυδγεσ ιν χηεχκ. Φροµ ηισ µοτηερ
Ροσαλιε (Θυιντ) Κυωατχη (1912−1997), ωηο ωασ ραισεδ ιν α βρεωπυβ σπεακεασψ νεαρ τηε Ηαµιλτον Χουντψ Χουρτ−
ηουσε ιν Χινχιννατι, Οηιο, Εδ δεϖελοπεδ α ηεαλτηψ χψνιχισµ τοωαρδ λαω ενφορχεµεντ, ϕυδγεσ, τηε νεωσ µεδια,
ανδ πολιτιχιανσ. Φροµ ηισ φατηερ, Εδωαρδ Α. Κυωατχη (1909−1978), α ρελεντλεσσ θυεστιονερ οφ αυτηοριτψ ανδ α

πηοτογραπηερ, µαχηινε σηοπ τεαχηερ, µεχηανιχαλ ενγινεερ, ελεχτρονιχσ σηοπ οωνερ, ανδ χορν φαρµερ), ηε λεαρνεδ
εαρλψ ον τηατ νοτηινγ ωασ ιµποσσιβλε ανδ τηατ αλλ αυτηοριτψ σηουλδ βε θυεστιονεδ.
Εδ ωασ πυτ το ρεστ ον Μαρχη 5, 2005 ιν ηισ βελοϖεδ ηιλλτοπ οϖερλοοκινγ Ωιλλιτσ, ΧαλιφορνιαΤηε Γατεωαψ το

τηε λεγαχψ οφ Εδσ ωορκ, ανδ χονσιδερ ιτ ουρ πριϖιλεγε το δο σο.
Παυλ Βυργλιν & Βαρρψ Σιµονσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT