Pre-Trial Procedures and Documents

AuthorAndrew H. Friedman
Pages1713-1752
PRE-TRIAL PROCEDURES
& DOCUMENTS
CHAPTER 9
PRETRIAL PROCEDURES
AND DOCUMENTS
PRE-TRIAL PROCEDURES
& DOCUMENTS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
PRE-TRIAL PROCEDURES
& DOCUMENTS
9-3 Pre-Trial Procedures and Documents §9:04
I. INTRODUCTION
A. Disclosures Mandated by FRCP [§9:01]
 
ρατιονσ φορ τριαλ. Τηερε αρε τωο µαιν πρε−τριαλ προχεδυρεσ ωιτη ωηιχη χουνσελ µυστ βε φαµιλιαρ. Φιρστ, χουνσελ ισ
ρεσπονσιβλε φορ µακινγ χερταιν πρε−τριαλ δισχλοσυρεσ, ασ µανδατεδ βψ Φεδεραλ Ρυλε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε 26(α)(3).
Αµονγ οτηερ τηινγσ, τηισ ρεθυιρεµεντ ινχλυδεσ τηε δισχλοσυρε οφ τηε παρτιεσ λαψ ανδ εξπερτ ωιτνεσσεσ ανδ εξηιβ−
 

Στιπυλατιονσ ανδ αδµισσιονσ οφ φαχτ ανδ εξηιβιτσ
Αδϖανχε ρυλινγσ ον τηε αδµισσιβιλιτψ οφ εϖιδενχε (ε.γ., µοτιονσ ιν λιµινε) ανδ οτηερ µοτιονσ αδδρεσσινγ
τηε χουρσε οφ τηε τριαλ (ε.γ., µοτιονσ το σεϖερ ανδ/ορ βιφυρχατε)
Τηε ελιµινατιον οφ χλαιµσ, δεφενσεσ, ανδ παρτιεσ
CAUTION:
Pre-trial procedures and documents will determine course of trial
Be scrupulously careful in undertaking each of these responsibilities, as the course of the trial will, in large
part, be determined by these pre-trial procedures and documents. For example, the court will almost certainly
preclude you from relying on a witness or a document if omitted from your pre-trial disclosure. Similarly,
even if you properly pleaded a claim or defense at case inception, that claim or defense will be stricken if it
is omitted from the court’s f‌inal pre-trial order. Conversely, a claim or defense included in the pre-trial order
will be deemed effective even if never previously pleaded. See §9:32.
B. Local Rules, Standing Orders [§9:02]
Ιν αδδιτιον το τηε χοµπλψινγ ωιτη τηε οβλιγατιονσ ιµποσεδ βψ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε, χουνσελ
µυστ αδηερε το ανψ ρεθυιρεµεντσ ιµποσεδ βψ λοχαλ ρυλε ορ τηε τριαλ ϕυδγε. ΦΡΧΠ 83 (αυτηοριζινγ βοτη τηε διστριχτ
χουρτ ανδ διστριχτ χουρτ ϕυδγεσ το ιµποσε λοχαλ ρυλεσ ορ οτηερωισε ρεγυλατε πραχτιχε ιν α µαννερ χονσιστεντ ωιτη
φεδεραλ λαω ινχλυδινγ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε). Βεχαυσε τηεσε ρεθυιρεµεντσ ϖαρψ ωιδελψ φροµ διστριχτ
χουρτ το διστριχτ χουρτ ανδ φροµ ϕυδγε το ϕυδγε, ψου σηουλδ οβταιν χοπιεσ οφ τηε διστριχτ χουρτσ λοχαλ ρυλεσ ανδ τηε
τριαλ ϕυδγεσ στανδινγ ορδερσ ατ τηε ουτσετ οφ τηε χασε. Ιν αδδιτιον, βεχαυσε τηε λοχαλ ρυλεσ αρε οχχασιοναλλψ ρεϖισεδ
ανδ τηε στανδινγ ορδερσ φρεθυεντλψ χηανγεδ, ψου σηουλδ περιοδιχαλλψ χηεχκ το ενσυρε τηατ ψου αρε φολλοωινγ τηε
µοστ ρεχεντ ϖερσιον οφ τηε λοχαλ ρυλεσ/στανδινγ ορδερσ.
Αλτηουγη τηε λοχαλ ρυλεσ/στανδινγ ορδερσ µαψ νοτ βε ινχονσιστεντ ωιτη τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε
ορ φεδεραλ στατυτε [ΦΡΧΠ 83; Χολγροϖε ϖ. Βαττιν, 413 ΥΣ 149, 162, 93 Σ.Χτ. 2448, 2455, ν. 18 (1973)], ψου αρε
ωελλ−αδϖισεδ το χοµπλψ ωιτη εϖεν τηοσε λοχαλ ρυλεσ/στανδινγ ορδερσ τηατ αππεαρ το βε ινϖαλιδ.
Τηε λοχαλ ρυλεσ ανδ/ορ στανδινγ ορδερσ χαν βε οβταινεδ φροµ εαχη διστριχτ χουρτσ ωεβσιτε. Τηε ωεβσιτε αδδρεσσεσ φορ

εασιερ το αττορνεψσ το δετερµινε ηοω τηε λοχαλ ρυλεσ ιντεραχτ ωιτη τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε, τηε ϑυδιχιαλ Χουνχιλ
µανδατεδ τηατ ανψ λοχαλ χουρτ ρυλεσ µυστ βε νυµβερεδ χονσιστεντλψ ωιτη τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε. Ηενχε,
φορ εξαµπλε, ιφ α διστριχτ χουρτ ιµπλεµεντσ ανψ λοχαλ ρυλεσ αδδρεσσινγ τηε υσε οφ δεποσιτιον τεστιµονψ ιν χουρτ, συχη α ρυλε
σηουλδ βε νυµβερεδ 32χονσιστεντ ωιτη Φεδεραλ Ρυλε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε 32 (Υσε οφ ∆εποσιτιονσ ιν Χουρτ Προχεεδινγσ).
Ωηιλε τηισ βοοκ µαψ χιτε το λοχαλ ρυλεσ ορ ινδιϖιδυαλ στανδινγ ορδερσ, ιτ δοεσ σο βψ ωαψ οφ ιλλυστρατιον ονλψ οφ
τηε ποσσιβλε τψπεσ οφ ρεθυιρεµεντσ το ωηιχη χουνσελ µαψ βε συβϕεχτ.
II. PRETRIAL DISCLOSURES [§9:03]
A. Identify Witnesses and Exhibits [§9:04]
Φεδεραλ Ρυλε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε 26(α)(3) προϖιδεσ τηατ, ιν αδδιτιον το τηε οτηερ δισχλοσυρεσ ρεθυιρεδ βψ Ρυλε



To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT