Past and future earnings

AuthorStanley P. Stephenson/David A. Macpherson
Pages111-142
PAST AND FUTURE
EARNINGS
3-1
CHAPTER 3
PAST AND FUTURE EARNINGS
§300 IN GENERAL
§301 Historical Wage Changes
§302 The Continental Soldier Fallacy
Table 3-1: Continental Soldier Pay Per Day and Year
§303 Loss of Earnings or Earning Capacity
§304 Base Earnings
§305 Federal and State Minimum Wages
Table 3-2: Federal Minimum Wage History
§310 WAGE DIFFERENCES AMONG OCCUPATIONS
§311 The Causes of Wage Changes
§312 How Occupations Are Def‌ined
§320 DEMOGRAPHIC FACTORS AND EARNINGS
§321 Education and Earnings
§321.1 Probabilities of Completing Various Levels of School
§321.2 Impact of Demographic Characteristics
§322 Sex and Earnings
§323 Race and Earnings
§324 Age and Earnings
§325 Geography and Earnings
§330 USING STATISTICAL DATA
§331 Interpreting Indexes
§332 Using Union Contracts
Table 3-3: Union Contract Excerpt
§333 Using Cohort Tables
Sample: Cohort Table
Sample: Revised Cohort Table
§331.1 Cohort Tables With Age Brackets
§334 The OASDHI Earnings Forecast
§334.1 CBO Interest Rate Forecast
§335 Inf‌lation Forecasts
§336 The Employment Cost Index
§337 Additional Bureau of Labor Statistics Wage Studies
PAST AND FUTURE
EARNINGS
Determining Economic Damages 3-2
§340 PLAINTIFF’S EMPLOYMENT STATUS
§341 The Unemployed Plaintiff
§342 The Retired Plaintiff
§343 The Minor Plaintiff
§350 OTHER TYPES OF LOSSES
§351 Lost Business Prof‌its
§352 The Wrongfully Terminated Plaintiff
§353 Small Business Owners and Other Self-Employed Workers
§360 PERSPECTIVE OF THIS CHAPTER
PAST AND FUTURE
EARNINGS
3-3 Past and Future Earnings §302
§300 IN GENERAL
Ιν 1344, Ωιλλιαµ οφ Οχκηαµ, αν Ενγλιση πηιλοσοπηερ, συµµεδ υπ α λιφετιµε οφ ωριτινγσ ανδ τεαχηινγσ ιν ωηατ
ηασ βεχοµε κνοων ασ Οχκηαµσ ραζορ. Παραπηρασινγ, ηε σαιδ: Τηε σιµπλερ τηε εξπλανατιον, τηε µορε λικελψ ιτ ισ
το βε τρυε. Ανδ τηε τεστ οφ σιµπλιχιτψ ισ µινιµυµ ασσυµπτιοντηατ ισ, κεεπινγ ωιτηιν τηε εϖιδενχε. Ιφ τηερε ισ νο
 
εϖιδενχε ισ αϖαιλαβλε.

ανδ, οφ χουρσε, τηε φυτυρε χαννοτ βε κνοων ωιτη χερταιντψ. Τηερε ισ, ηοωεϖερ, αν αβυνδανχε οφ εϖιδενχε αϖαιλαβλε τηατ

  

§301 Historical Wage Changes
Μεασυρεδ ιν χυρρεντ δολλαρσ, ωαγεσ χονσιστεντλψ ινχρεασε οϖερ τιµε, βυτ τηοσε ινχρεασεσ αρε νοτ ατ τηε σαµε ρατε
εαχη ψεαρ. Τηε Βυρεαυ οφ Λαβορ Στατιστιχσ προϖιδεσ δατα ον τηε αϖεραγε εαρνινγσ φορ προδυχτιον ανδ αλλ ωορκερσ
ιν τηε πριϖατε σεχτορ τηρουγη τηε Χυρρεντ Εµπλοψµεντ Στατιστιχσ (ΧΕΣ) προγραµ.1 ΧΕΣ δατα σηοωσ τηατ αϖεραγε
εαρνινγσ φορ αλλ πριϖατε νον−φαρµ ωορκερσ ηαϖε ινχρεασεδ εϖερψ ψεαρ σινχε 1964. Τηε ιµπορταντ ποιντ ισ τηατ τηε
εχονοµιστ, υσινγ ηιστορψ ασ ηισ ορ ηερ γυιδε, χαν δεµονστρατε τηατ ωαγεσ ηαϖε αλωαψσ ινχρεασεδ ιν τηε παστ ανδ
φροµ τηισ µαψ ασσυµε τηεψ ωιλλ χοντινυε το ινχρεασε ιν τηε φυτυρε.
Τηερε αρε σιτυατιονσ ωηερε ιτ ισ νεχεσσαρψ ορ δεσιραβλε το υσε βροαδ χατεγοριεσ, συχη ασ τηε Αλλ Νον Αγριχυλτυρε
γρουπινγ, το εστιµατε ωαγε ινχρεασεσ φορ α παρτιχυλαρ χασε. Α µινορ πλαιντιφφ ισ ονε εξαµπλε, ανδ ανοτηερ ισ α φορµερ
ηουσεωιφε ωηο πλανσ το εντερ τηε ωορκφορχε βυτ ηασ νο εσταβλισηεδ οχχυπατιον. Νοτιχε σηουλδ αλσο βε γιϖεν το τηε
φαχτ τηατ, ασ τηε περιοδσ, φροµ ωηιχη τηε εστιµατε φροµ τηε παστ ισ µαδε, ινχρεασε, τηε ρατε οφ γροωτη αλσο ινχρεασεσ.
Τηατ τηε γροωτη ρατεσ φορ αλλ πριϖατε νον−φαρµ ωορκερσ σινχε 2000 αρε λοωερ τηαν φορ ανψ οτηερ ηιστοριχαλ περιοδ.
Ασ ψου χοντινυε το λοοκ ατ λονγερ παστ περιοδσ, τηε ρατε ινχρεασεσ, βυτ ιτ δεχρεασεσ ασ ψου λοοκ ατ µορε ρεχεντ
περιοδσ. Μανψ εχονοµιστσ ωιλλ γιϖε αδδεδ ωειγητ το ρεχεντ ηιστορψ ασ οπποσεδ το λεσσ ρεχεντ δατα. Σηουλδ τηερε
βε φυνδαµενταλ χηανγεσ ιν τηε εχονοµψ, ψουρ εξπερτ σηουλδ βε αωαρε οφ τηεµ ανδ µακε α δεχισιον ασ το ωηετηερ

Ψου µαψ ενχουντερ εχονοµιστσ ωηο πρεφερ το ωορκ ιν ρεαλ ωαγεσ ρατηερ τηαν νοµιναλ, ορ χυρρεντ, ωαγεσ. Α


ονε ψεαρ τηαν ηε χουλδ ηαϖε ιν τηε πρεϖιουσ ψεαρ, εϖεν τηουγη ηε ρεχειϖεδ α παψ ραισε.
§302 The Continental Soldier Fallacy
Ονε οφ τηε µορε εντερταινινγ ταχτιχσ οφτεν υσεδ βψ δεφενσε αττορνεψσ ωηεν χροσσ−εξαµινινγ πλαιντιφφσ εχονο−
µιστ ισ το ποσε α θυεστιον ρεθυιρινγ τηε εχονοµιστ το χαλχυλατε ωηατ α Χοντινενταλ σολδιερ, ωηο εαρνεδ ∃1 περ δαψ
ιν 1776, ωουλδ βε εαρνινγ τοδαψ υσινγ α ρατε οφ γροωτη εθυαλ το τηε ονε τηε εχονοµιστ ισ υσινγ ιν ηισ χαλχυλατιονσ
φορ τηε χασε ατ ηανδ, σαψ α ρατηερ γενερουσ 5%. Τακινγ τηε θυεστιον ατ φαχε ϖαλυε, ιν τηε 232 ψεαρσ τηατ ηαϖε ελαπσεδ
τηρουγη 2008, τηε σολδιερσ παψ ωουλδ βε ∃82,399 περ δαψ, ορ ∃30,158,034 περ ψεαρ. Αππαρεντλψ, τηισ ισ συπποσεδ το
προϖε τηατ ριδιχυλουσ ρεσυλτσ οχχυρ ωηεν α γροωτη ρατε ισ υσεδ οϖερ α λονγ περιοδ οφ τιµε. Ατ τηισ ποιντ, τηε αττορνεψ

Τηερε αρε σεϖεραλ φαλλαχιεσ ιν τηισ εξαµπλε τηατ α ωελλ−ϖερσεδ εχονοµιστ ωιλλ ποιντ ουτ ατ τηε τιµε ορ ον ρεδι−
ρεχτ. Το βεγιν ωιτη, τηερε ωασ νο συχη τηινγ ασ α Υ.Σ. δολλαρ ιν 1776, σο τηε σολδιερ χουλδ νοτ ηαϖε βεεν παιδ ∃1
περ δαψ. Ατ τηατ τιµε, ωε ωερε στιλλ α Βριτιση χολονψ υσινγ φορειγν χυρρενχψ ιν ουρ τραδε. Ωηεν τηε ωαρ σταρτεδ, τηε
Χοντινενταλ Χονγρεσσ ισσυεδ Χοντινενταλ νοτεσ, ανδ εαχη οφ τηε χολονιεσ αλσο βεγαν ισσυινγ τηειρ οων χυρρενχψ
1 Τηε ΒΛΣ σεριεσ αρε ΧΕΥ0500000008 (Τοταλ Πριϖατε), ΧΕΥ0600000008 (Γοοδσ Προδυχινγ), ΧΕΥ0800000008 (Σερϖιχε Προδυχινγ),
ΧΕΥ1000000008 (Μινινγ ανδ Λογγινγ), ΧΕΥ2000000008 (Χονστρυχτιον), ΧΕΥ3000000008 (Μανυφαχτυρινγ), ΧΕΥ3100000008 (∆υρα
βλε Γοοδσ Μανυφαχτυρινγ), ΧΕΥ3200000008 (Νον−∆υραβλε Μανυφαχτυρινγ), ΧΕΥ4000000008 (Τραδε, Τρανσπορτατιον, ανδ Υτιλιτιεσ),
ΧΕΥ4400000008 (Ρεταιλ Τραδε), ΧΕΥ5500000008 (Φινανχιαλ Αχτιϖιτιεσ), ΧΕΥ6000000008 (Προφεσσιοναλ ανδ Βυσινεσσ Σερϖιχεσ),
ΧΕΥ6500000008 (Εδυχατιον ανδ Ηεαλτη Σερϖιχεσ), ΧΕΥ7000000008 (Λεισυρε ανδ Ηοσπιταλιτψ), ΧΕΥ5000000008 (Ινφορµατιον), ανδ
ΧΕΥ8000000008 (Οτηερ Σερϖιχεσ). Σεε ωωω.βλσ.γοϖ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT