Miscellaneous

AuthorJoseph C. Bodiford
Pages807-842
14-1
MISCELLANEOUS
CHAPTER 14
MISCELLANEOUS
14.1 JUVENILES
14.1.1 Juveniles: generally and miscellaneous
14.1.2 Juveniles: juveniles prosecuted as adults
14.1.3 Juveniles: disposition
14.2 STATE ATTORNEYS: PROSECUTORIAL MISCONDUCT
14.3 VICTIM’S RIGHTS
14.4 STATUTES: CONSTITUTIONALITY
14.5 STATUTES: CONSTRUCTION
14.6 QUOTES
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
MISCELLANEOUS
14-3 Miscellaneous: Juveniles 14 .1
MISCELLANEOUS
14.1 JUVENILES
14.1.1 Juveniles: generally and
miscellaneous
Topics covered: Matters pertaining to juvenile delin-
quency matters, with the exception of dispositions;
searches by school off‌icials; juvenile escapes; possession
of a f‌irearm by a minor; violations of community control;
contempts; a juvenile’s right to counsel; risk assessment
instruments and detention matters; etc.
Florida Supreme Court
Χουρτ χαννοτ γραντ α ϕυϖενιλεσ πρε−αδϕυδιχατορψ πετιτιον
φορ ωριτ οφ ηαβεασ χορπυσ ιφ χουρτ ισ νοτ προϖιδεδ ωιτη
ϕυϖενιλεσ ρισκ ασσεσσµεντ ινστρυµεντ (ΡΑΙ). Χουρτ µαψ
πλαχε ϕυϖενιλε ον ηοµε δετεντιον εϖεν ιφ ΡΑΙ σχορε ισ
0, ιφ ϕυϖενιλε αλλεγεδ το ηαϖε ϖιολατεδ προβατιον.
Στατε ϖ. Σ.Μ., 131 Σο. 3δ 780 (Φλα. 2013)
δισαππροϖινγ Τ.Κ.Β. ϖ. ∆υρηαµ, 63 Σο. 3δ 60 (Φλα.
1στ ∆ΧΑ 2011)
    
εσσεντιαλ ελεµεντ φορ χηαργε οφ τρεσπασσινγ ον σχηοολ
γρουνδσ πυρσυαντ το ♣810.097(2). Μερε φαχτ τηατ πολιχε
    


ορ εξπρεσσ αυτηοριζατιον φροµ πρινχιπαλ το ρεστριχτ αχχεσσ
το σχηοολ γρουνδσ.
ϑυδγε φαιλεδ το σατισφψ χονδιτιονσ οφ τακινγ προπερ
ϕυδιχιαλ νοτιχε πυρσυαντ το ♣90.201(1) ωηεν ιτ συα

οφ πρινχιπαλ δυρινγ αδϕυδιχατορψ ηεαρινγ.
ϑ.Ρ. ϖ. Στατε, 99 Σο. 3δ 427 (Φλα. 2012)
First District Court of Appeal
Ρεϖερσιβλε ερρορ φορ τηε τριαλ χουρτ το δεϖιατε φροµ τηε
∆επαρτµεντ οφ ϑυϖενιλε ϑυστιχεσ ρεχοµµενδατιον τηατ
ϕυϖενιλε δεφενδαντ βε χοµµιττεδ το α µινιµυµ−ρισκ νον
ρεσιδεντιαλ προγραµ βεχαυσε, ιν δοινγ σο, ιτ ϖιολατεδ τηε
χονδιτιονσ σετ φορτη ιν Ε.Α.Ρ. ϖ. Στατε, 4 Σο. 3δ 614 (Φλα.
2009). Πυρσυαντ το Ε.Α.Ρ., τηε τριαλ χουρτ µαψ νοτ δεϖιατε
σιµπλψ βεχαυσε ιτ δισαγρεεσ ωιτη τηε ρεχοµµενδατιον
οφ τηε ∆επαρτµεντ, ασ ιτ διδ ηερε. Ρατηερ, τηε χουρτ µυστ
ϕυστιφψ ανψ δεϖιατιον φροµ τηε ∆επαρτµεντσ ρεχοµµεν
δατιον βψ (1) ιδεντιφψινγ τηε ρεσπεχτιϖε χηαραχτεριστιχσ
οφ τηε οπποσινγ ρεστριχτιϖενεσσ λεϖελσ, ινχλυδινγ (βυτ
νοτ λιµιτεδ το) τηε τψπε οφ χηιλδ τηατ εαχη ρεστριχτιϖενεσσ
λεϖελ ισ δεσιγνεδ το σερϖε, τηε ποτεντιαλ λενγτησ οφ σταψ
ασσοχιατεδ ωιτη εαχη λεϖελ, ανδ τηε διϖεργεντ τρεατµεντ
οπτιονσ αϖαιλαβλε το τηε ϕυϖενιλε ατ τηεσε λεϖελσ; ανδ τηεν

ονε λεϖελ ισ βεττερ συιτεδ το σερϖινγ βοτη τηε ρεηαβιλιτατιϖε
νεεδσ οφ τηε ϕυϖενιλειν τηε λεαστ ρεστριχτιϖε σεττινγ
ανδ µαινταινινγ τηε αβιλιτψ οφ τηε στατε το προτεχτ τηε
πυβλιχ φροµ φυρτηερ αχτσ οφ δελινθυενχψ.
Μ.ϑ. ϖ. Στατε, 212 Σο. 3δ 534 (Φλα. 1στ ∆ΧΑ 2017)

δεντ ηαδ χαρριεδ α γυν το σχηοολ τηρεε µοντησ πρεϖιουσ.

  
 
φουνδ δυρινγ τηατ σεαρχη. Ηελδ: ∆εσπιτε τηε τιπ βεινγ
 
συσπιχιον, βεχαυσε οφ τηε παρτιχυλαρ δανγερ οφ γυνσ ιν
σχηοολ, τηε λεσσενεδ λεϖελ οφ φουρτη αµενδµεντ προ
τεχτιον αππλιχαβλε το στυδεντσ, ανδ βεχαυσε α σχηοολ




νοτ ϕυστιφψ τηε σεαρχη.)
Μ.∆. ϖ. Στατε, 65 Σο. 3δ 563 (Φλα. 1στ ∆ΧΑ 2011)
Α χηιλδ πλεδ το ρεσιστινγ ωιτηουτ ϖιολενχε ανδ φαιλεδ
το αππεαρ φορ τηε δισποσιτιον ηεαρινγ. Τηε χουρτ ισσυεδ
α χυστοδψ ορδερ, ανδ τηε χουρτ χοντινυεδ ηερ ιν σεχυρε
δετεντιον ωηεν ∆ϑϑσ ΡΑΙ σηοωεδ 22 ποιντσ, ωηιχη
ινχλυδεδ 10 ποιντσ φορ αβσχονδινγ. Ατ δισποσιτιον τηε
στατε οβϕεχτεδ το προβατιον, ανδ τηε χουρτ χοντινυεδ ηερ
ιν δετεντιον φορ α νεω Π∆Ρ. Ηελδ: Τηε χουρτ ιµπροπερλψ
πλαχεσ τηε χηιλδ ιν σεχυρε δετεντιον.
Αβσχονδινγ δοεσ νοτ ινχλυδε µερελψ φαιλινγ το
αππεαρ φορ α ηεαρινγ. Υνδερ ♣985.255(1), α χηιλδ χαν βε
πλαχεδ ιν σεχυρε δετεντιον ιφ ηε εσχαπεσ φροµ α νονρεσι
δεντιαλ χοµµιτµεντ προγραµ, α προβατιον προγραµ, ορ
α χονδιτιοναλ ρελεασε συπερϖισιον. ∆ετεντιον οτηερωισε
ισ νοτ περµιττεδ φορ φαιλινγ το αππεαρ.
Τηε χουρτ χαννοτ δεταιν α χηιλδ σιµπλψ βεχαυσε
τηερε ισ νο βεττερ αλτερνατιϖε. Ωηερε τηε παρεντ τηινκσ
τηε χηιλδ ωιλλ ρυν αωαψ, δετεντιον ισ νοτ αυτηοριζεδ.
(Σεε τηισ χασε φορ αν αδµονισηµεντ το τηε ∆υϖαλ
Χουντψ ϕυϖενιλε χουρτ, ποιντινγ ουτ τηατ τηισ χασε
ρεπρεσεντεδ τηε ειγητεεντη ϕυϖενιλε ηαβεασ πετιτιον
χονσιδερεδ φροµ τηατ χουρτ ιν τηιρτεεν µοντησ.)
Τ.Κ.Β. ϖ. ∆υρηαµ, 63 Σο. 3δ 60 (Φλα. 1στ ∆ΧΑ 2011)
Το ραισε α χλαιµ τηατ δεταινινγ α ϕυϖενιλε ισ χοντραρψ το



To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT