Lay & Expert

AuthorGordon P. Cleary
Pages227-284
OPINION
4-1
4. OPINION
Lay & Expert
♣400 Ιν Γενεραλ
♣410 Λαψ Ωιτνεσσ
♣411 Χολλεχτιϖε Φαχτ Οπινιον
♣412 Σκιλλεδ Λαψ Οβσερϖερ Τεστιµονψ
♣420 Εξπερτσ
♣421 Μεδιχαλ Εξπερτσ
♣422 Εχονοµιχ Εξπερτσ
♣423 Φορενσιχ Εξπερτσ
♣423.1 Τεχηνιχαλ Εξπερτσ
♣424 Τηε ∆αυβερτ Στανδαρδ
♣424.1 ∆αυβερτ ον Ρεµανδ
♣424.2 ∆αυβερτ 
♣424.3 Στανδαρδ οφ Ρεϖιεω ον ∆αυβερτ Ρυλινγσ
♣424.4 ∆αυβερτ ανδ Κυµηο Τιρε
♣424.5 ∆αυβερτ/Κυµηο Τιρε Μοτιονσ Υνδερ Ρυλε 702 Αµενδµεντσ
 
♣426 Βαττερεδ Ωοµαν Σψνδροµε
♣427 Βαττερεδ Χηιλδ Σψνδροµε
♣428 Ραπε Τραυµα Σψνδροµε
♣430 Πραχτιχε Ποιντερσ
OPINION
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
OPINION
4-3 LAY & EXPERT §410
§400 In General
Ιν µοστ ϕυρισδιχτιονσ ανδ υνδερ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ, βοτη λαψ ωιτνεσσεσ ανδ εξπερτ ωιτνεσσεσ αρε αλλοωεδ το ρενδερ
οπινιονσ. Τηεσε οπινιονσ χαν ρανγε φροµ α λαψ ωιτνεσσ οπινιον ασ το τηε χηαραχτερ οφ τρυτηφυλνεσσ οφ ανοτηερ ωιτνεσσ
το οπινιονσ ον τηε υλτιµατε ισσυε ιν α χασε ρενδερεδ βψ εξπερτσ. Βεφορε ανψ οπινιον χαν βε ρεχειϖεδ ιντο εϖιδενχε,
ηοωεϖερ, α προπερ φουνδατιον µυστ βε λαιδ φορ ιτσ αδµισσιον. Τηε φολλοωινγ σεχτιονσ δεταιλ τηε φουνδατιοναλ ελεµεντσ
φορ λαψ ωιτνεσσ οπινιονσ ανδ εξπερτ ωιτνεσσ οπινιονσ, ρεσπεχτιϖελψ.
§410 Lay Witness
Ατ χοµµον λαω, ονλψ εξπερτ ωιτνεσσεσ ωερε αλλοωεδ το εξπρεσσ οπινιονσ. Α λαψ ωιτνεσσ ωασ βαρρεδ φροµ γιϖινγ
ηισ οπινιον; ρατηερ, ηε ωασ λιµιτεδ το τεστιφψινγ αβουτ τηινγσ ηε περχειϖεδ.
Τηε χοµµον λαω εϖεντυαλλψ εϖολϖεδ. Μανψ ϕυρισδιχτιονσ, ασ ωελλ ασ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε, νοω αλλοω φορ
λαψ ωιτνεσσ οπινιον τεστιµονψ ιν χερταιν χιρχυµστανχεσ. Γενεραλλψ, αλλ τηατ νεεδ βε σηοων το ηαϖε α λαψ ωιτνεσσ εξπρεσσ
αν οπινιον ισ τηατ τηε οπινιον ισ (α) ρατιοναλλψ βασεδ ον τηε περχεπτιον οφ τηε ωιτνεσσ ανδ (β) ηελπφυλ το ειτηερ α χλεαρ
υνδερστανδινγ οφ ηισ τεστιµονψ ορ τηε δετερµινατιον οφ α φαχτ ωηιχη ισ ιν ισσυε.
Α ωιτνεσσ προϖιδινγ τηε λαψ οπινιον υσυαλλψ γιϖεσ τηε ϕυρψ α ρατηερ ορδιναρψ ινφερενχε ινστεαδ οφ ρεχουντινγ α σεριεσ
οφ περχεπτιονσ ωηιχη ωουλδ αδδ υπ το τηε ινφερενχε. Φορ εξαµπλε, τηε ωιτνεσσ µιγητ τεστιφψ τηατ α ωοµαν σεεµεδ σαδ
ρατηερ τηαν τεστιφψ αβουτ ηερ φαχιαλ εξπρεσσιονσ, βοδψ ποστυρε, τεαρσ, ανδ σο ον.
Τηε λαψ ωιτνεσσ ισ στιλλ πρεχλυδεδ φροµ ρενδερινγ αν οπινιον βεψονδ τηε ρεαλµ οφ χοµµον εξπεριενχε. Τηοσε
οπινιονσ αρε λεφτ το εξπερτσ. Φυρτηερµορε, τηε λαψ ωιτνεσσ µαψ νοτ γιϖε αν οπινιον ον α µαττερ οφ λαω.
Ωηατ χονστιτυτεσ εξπερτ τεστιµονψ, ορ αν οπινιον ον α µαττερ οφ λαω, ισ α λεγαλ δετερµινατιον ωηιχη ισ το βε µαδε
βψ τηε ϕυδγε. Τηε ωειγητ ωηιχη ισ το βε γιϖεν το τηε λαψ οπινιον, ηοωεϖερ, ρεστσ ωιτη τηε τριερ οφ φαχτ.
Τηε ∆εχεµβερ 2000 αµενδµεντσ το Ρυλε 701 µακε ιτ χλεαρ ωηερε τηε λινε βετωεεν οπινιονσ τηατ µαψ βε ρενδερεδ
βψ λαψ περσονσ ανδ τηοσε τηατ µαψ βε ρενδερεδ σολελψ βψ εξπερτσ ισ δραων. Τηε αµενδµεντ αλσο ισ δεσιγνεδ το πρεϖεντ
χιρχυµϖεντιον οφ ανψ πρετριαλ δισχλοσυρε ρεθυιρεµεντσ ρελατινγ το εξπερτ ωιτνεσσεσ. Σεε Φεδ.Ρ.Χιϖ.Π. 26(α)(2). Συβδιϖι−
σιον (Α) οφ τηατ ρυλε ρεθυιρεσ τηε δισχλοσυρε οφ τηε ιδεντιτψ οφ ανψ περσον ωηο µαψ βε υσεδ ατ τριαλ το πρεσεντ εϖιδενχε
υνδερ Ρυλε 702, 703 ορ 705 οφ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε.
Συβδιϖισιον (Β) οφ τηατ ρυλε αλσο ρεθυιρεσ τηατ α δεταιλεδ ωριττεν ρεπορτ βε συβµιττεδ φροµ εϖερψ ωιτνεσσ ωηο ισ
ρεταινεδ ορ σπεχιαλλψ εµπλοψεδ το προϖιδε εξπερτ τεστιµονψ ιν τηε χασε ορ ωηοσε δυτιεσ ασ αν εµπλοψεε οφ τηε παρτψ

Ρυλε 26 δισχλοσυρε.
Πριορ το τηε αµενδµεντσ το Ρυλε 701, ηοωεϖερ, τηε θυεστιον ωασ ραισεδ ασ το ωηετηερ α λαψ ωιτνεσσ ωιτη παρτιχυλαρ
εξπερτισε χουλδ τεστιφψ υνδερ Ρυλε 701 το ωηατ ωασ εσσεντιαλλψ εξπερτ τεστιµονψ ωηιλε ατ τηε σαµε τιµε αϖοιδινγ τηε δισ
χλοσυρε ρεθυιρεµεντσ οφ Ρυλε 26(α)(2). Τηε αµενδµεντ το Ρυλε 701 ενδσ τηισ χονφυσιον βψ µακινγ χλεαρ τηατ ιφ α ωιτνεσσ ισ

ασ α σο−χαλλεδ λαψ ωιτνεσσ ασ οπποσεδ το αν εξπερτ ωιτνεσσ. Τηε αµενδεδ λανγυαγε οφ τηε ρυλε νοω στατεσ ασ φολλοωσ:
Ιφ α ωιτνεσσ ισ νοτ τεστιφψινγ ασ αν εξπερτ, τεστιµονψ ιν τηε φορµ οφ αν οπινιον ισ λιµιτεδ το ονε τηατ ισ:
(α) ρατιοναλλψ βασεδ ον τηε ωιτνεσσσ περχεπτιον;
(β) ηελπφυλ το χλεαρλψ υνδερστανδινγ τηε ωιτνεσσσ τεστιµονψ ορ το δετερµινινγ α φαχτ ιν ισσυε; ανδ
(χ)
Αχχορδινγλψ, υνδερ τηε αµενδµεντ:
Τηε τεστ ωιλλ βε τηε συβϕεχτ µαττερ οφ τηε τεστιµονψ  ι.ε., 

Ωηεν ϕυδγεδ υνδερ 702 (ασ οπποσεδ το 701), τηε Φεδ.Ρ.Χιϖ.Π. 26(α)(2) δισχλοσυρε ρεθυιρεµεντσ µυστ βε µετ; ανδ
Τηε ρελιαβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ οφ Ρυλε 702 αλσο αππλψ.
Σεε αµενδµεντσ το Ρυλε 702 χοδιφψινγ ∆αυβερτ ϖ. Μερριλλ ∆οω Πηαρµαχευτιχαλσ, Ινχ., 509 Υ.Σ. 579 (1993) ανδ
Κυµηο Τιρε Χο. ϖ. Χαρµιχηαελ, 526 Υ.Σ. 137, 119 Σ. Χτ. 1167 (1999). Σεε αλσο, ♣420.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT