Introduction

AuthorEllsworth T. Rundlett III
Pages7-8
INTRODUCTION

αφτερ αττενδινγ α Μασσ Τορτσ Σεµιναρ ιν Λασ ςεγασ Ι ρεαλιζεδ ηοω µυχη τηε πραχτιχε οφ περσοναλ ινϕυρψ λαω ηαδ
χηανγεδ, εσπεχιαλλψ ηοω λαωψερσ τηρουγηουτ τηε χουντρψ χουλδ ϕοιν ιν ον χλασσ αχτιον λαωσυιτσ το ινχρεασε τηειρ
ινχοµε ανδ εξποσυρε. Τηε µαρκετινγ τεχηνιθυεσ νοω εµπλοψεδ βψ λαωψερσ ηαϖε χηανγεδ τηε εντιρε πραχτιχε οφ
λαω, ασ ηασ τηε ιντροδυχτιον οφ σερϖιχεσ ϕυστ φορ λαωψερσ λικε χοµπανιεσ ωηο οβταιν µεδιχαλ ρεχορδσ, ορ ρεϖιεω
µεδιχαλ ινφορµατιον, ορ πρεσεντ ρεπορτσ ον τηε ρεασοναβλενεσσ οφ µεδιχαλ βιλλσ.
Συδδενλψ, Μαρχη 2020 χοµεσ ανδ ουρ χουντρψ ηασ χηανγεδ µορε τηαν ιτ ηασ σινχε ιτσ βεγιννινγ 400 ψεαρσ αγο ωηεν
τηε Πιλγριµσ λανδεδ ιν Μασσαχηυσεττσ. Τηε πραχτιχε οφ λαω, ινχλυδινγ περσοναλ ινϕυρψ σπεχιαλιζατιον, ωιλλ νεϖερ βε
τηε σαµε. Ωηατ ωε δο νοτ κνοω ισ ηοω τηεσε µανψ χηανγεσ ωιλλ βε δεαλτ ωιτη. Τηερε ωιλλ βε µιστακεσ, λοσσεσ, ανδ
νοτ σο γοοδ ρεσυλτσ φροµ τηισ χηανγε. Ον τηε οτηερ ηανδ, ωε ηοπε τηατ σοµε οφ τηε χηανγεσ ωιλλ ηελπ πλαιντιφφσ ιν
τηειρ θυεστ φορ φαιρ χοµπενσατιον ανδ ϕυστιχε.


 
ιν τηισ βοοκ τηατ δοχτορσ ωηο τεστιφψ ιν περσον ατ τριαλ αρε φαρ βεττερ ρεχειϖεδ τηαν α ϖιδεο, ορ α δεποσιτιον. Τηερε ισ
νο συβστιτυτε φορ ιν−περσον ιντεραχτιον. Ι ωαντ ϕυρορσ το σεε µε ανδ µψ χλιεντ, ανδ µψ ωιτνεσσεσ, ιν περσον. Ι ωαντ
τηεµ το οβσερϖε µψ βεηαϖιορ ασ Ι πυτ ον µψ χασε.
Τηε οτηερ µαϕορ θυεστιον ισ τηισ: ιφ χιϖιλ ϕυριεσ βεχοµε α τηινγ οφ τηε παστ, ανδ τηε τηρεατ οφ α λαωσυιτ ισ εσσεντιαλλψ
     
 
τηε βυσινεσσ. Ηε ρεσπονδεδ τηατ ηε βελιεϖεδ τηε ινσυρανχε χοµπανιεσ ωουλδ στιλλ ωαντ το ρεσολϖε χασεσ, γετ τηεµ
οφφ τηε βοοκσ, ανδ µοϖε τηεµ τηρουγη τηε σψστεµ. Ι ηαϖε µψ δουβτσ. Ι αλσο ασκεδ ηιµ ιφ ηε βελιεϖεδ τηατ µεδι−
ατιονσ ωουλδ τυρν ιντο αρβιτρατιονσ, χασεσ βεινγ δεχιδεδ βψ α πριϖατε αττορνεψ/αρβιτρατορ ινστεαδ οφ α ϕυδγε ορ α

Ασσοχιατιον οφ ϑυστιχε ανδ τηε Αµεριχαν Βοαρδ οφ Τριαλ Αδϖοχατεσ δο νοτ λικε µανδατορψ αρβιτρατιον, σο ηοω ωιλλ
τηεψ φεελ ωηεν µορε ανδ µορε χασεσ ΜΥΣΤ βε δεχιδεδ βψ αρβιτρατιον ινστεαδ οφ βψ α ϕυρψ οφ 6, 8, ορ 12 πεοπλε.
Τηρουγηουτ τηισ συππλεµεντ Ι ωιλλ δισχυσσ τηε ϖαριουσ χηανγεσ Ι εξπεχτ ωιλλ τακε πλαχε βεχαυσε οφ ΧΟςΙ∆−19. ∆ο

τηε φυτυρε οφ περσοναλ ινϕυρψ λαω, ανδ γιϖε σοµε διρεχτιον ον ηοω ψου χαν πρεπαρε ψουρ χασεσ.
F-5

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT