Index

AuthorStanley P. Stephenson/David A. Macpherson
Pages385-400
INDEX
I-1
INDEX
— A —
ΑΑΕΦΕ (Αµεριχαν Αχαδεµψ οφ Εχονοµιχ ανδ
Φινανχιαλ Εξπερτσ), ♣124Α
Αχαδεµιχ ανδ προφεσσιοναλ ασσοχιατιονσ
λοχατινγ εξπερτσ τηρουγη, ♣132Α
µεµβερσηιπ οφ εξπερτσ ιν, ιµπορτανχε οφ, ♣125Α

εξπερτσ, Σεε Εξπερτσ
Αχαδεµιχ ρεσεαρχη
βιβλιογραπηιεσ, ♣271

Αδϕυστµεντσ
ηουσεηολδ σερϖιχεσ, Σεε Ηουσεηολδ σερϖιχεσ
ιντερεστ ρατεσ, Σεε Ιντερεστ ρατεσ
περσοναλ χονσυµπτιον ανδ συππορτ φαχτορσ
σπεχιαλ χιρχυµστανχεσ, αδϕυστµεντσ φορ, ♣532
υνυσυαλ χιρχυµστανχεσ, αδϕυστµεντσ φορ, ♣532
ταξατιον, Σεε Ταξατιον οφ δαµαγεσ αωαρδσ
ανδ σεττλεµεντσ
Αγε
βιρτηδατε, ♣♣211
εαρνινγσ ανδ εαρνινγ χαπαχιτψ, αφφεχτινγ, ♣324
λιφε εξπεχτανχιεσ, αφφεχτινγ, ♣720
ρετιρεµεντ αγε, ωορκλιφε εξπεχτανχιεσ ανδ, ♣730

ωορκλιφε εξπεχτανχιεσ, ♣730
Αλασκα µετηοδ (τοταλ οφφσετ)
λοσσ, χαλχυλατινγ, ♣1201
Αµεριχαν Αχαδεµψ οφ Εχονοµιχ ανδ Φινανχιαλ
Εξπερτσ (ΑΑΕΦΕ), ♣123,
ϑουρναλ οφ Λεγαλ Εχονοµιχσ, ♣♣271, 273
Αµεριχαν Ρεηαβιλιτατιον Εχονοµιχσ Ασσοχιατιον
(ΑΡΕΑ), ♣♣123, 1833
Αµεριχαν Τριαλ Λαωψερσ Ασσοχιατιον
λοχατινγ εξπερτσ τηρουγη, ♣120Α
ΑΡΕΑ (Αµεριχαν Ρεηαβιλιτατιον Εχονοµιχσ
Ασσοχιατιον), ♣♣125Α, 1833
Ασσοχιατιονσ, αχαδεµιχ ανδ προφεσσιοναλ
λοχατινγ εξπερτσ τηρουγη, ♣132Α
µεµβερσηιπ οφ εξπερτσ ιν, ιµπορτανχε οφ, ♣125Α
Ασσιγνεδ Εθυιταβλε Ινδεµνιτψ Χλαιµσ,
Σεε Εθυιταβλε Ινδεµνιτψ Χλαιµσ
Αττενδαντ χαρε εξπενσεσ
δατα, γατηερινγ, ♣222
Αττορνεψσ
εξπερτσ ρεφερρεδ βψ, ♣131Α
ινφορµατιον οβταινεδ φροµ, χηεχκλιστ οφ, ♣280
Αυτοµοβιλεσ, εµπλοψερ προϖιδεδ

Αωαρδσ
ινϖεστµεντ, χηοοσινγ, ♣1130
ταξατιον, Σεε Ταξατιον οφ δαµαγεσ αωαρδσ
ανδ σεττλεµεντσ
— B —
Βαδ βαβψ χασεσ
ρεηαβιλιτατιον νυρσε εξπερτσ, ♣♣903, 940
 ♣400
αυτοµοβιλεσ, ♣425
χοµπανψ χαρσ, ♣425
∆επαρτµεντ οφ Λαβορ, οβταινινγ στατιστιχαλ
ινφορµατιον φροµ, ♣414
εµπλοψεεσ, ινφορµατιον φροµ, ♣411
εµπλοψερσ, οβταινινγ ινφορµατιον φροµ, ♣412
εξπενσε αχχουντσ, ♣426
φεδεραλ γοϖερνµεντ σουρχεσ, οβταινινγ
ινφορµατιον φροµ, ♣414
ηεαλτη ινσυρανχε
χοϖεραγε, ♣423
ινχρεασεσ ιν, ♣415
ινδυστρψ γρουπσ, ♣414
ινφορµατιον αβουτ, οβταινινγ, ♣410

εµπλοψεεσ, φροµ, ♣411
εµπλοψερσ, φροµ, ♣412
φεδεραλ γοϖερνµεντ σουρχεσ, φροµ, ♣414
υνιονσ, φροµ, ♣413
λιφε ινσυρανχε, ♣422
λοσσ, δετερµινινγ, ♣440
- BI -
Determining Economic Damages I-2
µοτορ ϖεηιχλεσ, ♣425
οχχυπατιον γρουπσ, ♣414
πενσιονσ, ♣424
ρετιρεµεντ πλανσ, ♣424
σιχκ λεαϖε, ♣421
στατιστιχαλ δατα
∆επαρτµεντ οφ Λαβορ, ♣414
συµµαριζινγ, ♣430

αυτοµοβιλεσ, ♣425
χοµπανψ χαρσ, ♣425
εξπενσε αχχουντσ, ♣426
ηεαλτη ινσυρανχε, ♣423
λιφε ινσυρανχε, ♣422
µοτορ ϖεηιχλεσ, ♣425
πενσιονσ, ♣424
ρετιρεµεντ πλανσ, ♣424
σιχκ λεαϖε, ♣421
ϖαχατιον, ♣421
υνιονσ, οβταινινγ ινφορµατιον φροµ, ♣413
ϖαχατιονσ, ♣421

Βιβλιογραπηιεσ
αχαδεµιχ ρεσεαρχη ϕουρναλσ, ♣271
ϑουρναλ οφ Λεγαλ Εχονοµιχσ, ♣273
Βιρτη, ωρονγφυλ, Σεε Ωρονγφυλ βιρτη/λιφε χασεσ
Βιρτηδατε, ♣211
Βλοχκεδ αχχουντσ
Βονδσ

φεδεραλ γοϖερνµεντ βονδσ
ιντερεστ ρατεσ, ασ βασισ φορ, ♣♣1112, 1130
στριππεδ βονδσ, ♣1170
Βυρεαυ οφ Λαβορ Στατιστιχσ
αδδιτιοναλ ωαγε στυδιεσ, ♣336
περσοναλ χονσυµπτιον ανδ συππορτ φαχτορσ,
στατιστιχαλ δατα ον, ♣♣520, 533
ωορκλιφε εξπεχτανχψ ταβλεσ, ♣733
Βυριαλ εξπενσεσ
δατα, γατηερινγ, ♣221
Βυσινεσσ ϖαλυατιον
ασσετ βασεδ αππροαχη, ♣1721
βυσινεσσ ϖαλυατιον στανδαρδσ, ♣1764

ανδ ινϖεστεδ χαπιταλ, ♣1762
χοµµον ερρορσ, ♣1763
χοστ οφ χαπιταλ, ♣♣1740, 1742
δατα νεεδσ, ♣1712




δισχουντσ ανδ πρεµιυµσ, ♣♣1750, 1751

δισχουντ φορ λαχκ οφ µαρκεταβιλιτψ (∆ΛΟΜ),


ινχοµε αππροαχη, ♣1722
ινχοµε µετηοδ: δεταιλσ, ♣1734







χαπιταλιζατιον µετηοδ, ♣1733
ινχοµε µετηοδσ: ΧΧΦ ανδ ∆ΧΦ, ♣1730
αχχουντινγ, εξτραορδιναρψ, νονρεχυρρινγ,


νον−οπερατινγ ασσετσ ανδ λιαβιλιτψ ανδ ρελατεδ

νορµαλιζινγ δατα, ♣1731


ινφορµατιον νεεδσ, ♣1710

µαρκετ αππροαχη, ♣1723
µετηοδσ φορ µεασυρινγ χοστ οφ εθυιτψ χαπιταλ, ♣1743




µετηοδ φορ µεασυρινγ µαρκετ ϖαλυε οφ ινϖεστεδ
χαπιταλ, ♣1744
οϖερϖιεω, ♣1700
πρεµιυµσ ανδ δισχουντσ, ♣♣1750, 1751
προπερ χηοιχε οφ δισχουντ ρατε, ♣1741
τακινγ µορε τηαν ονε δισχουντ ιντο χονσιδερατιον,
♣1752

λοσσ οφ, χαλχυλατινγ, ♣♣351, 1620
— C —
Χαλχυλατιον

νετ δισχουντ ρατε, ♣1206

Χαλενδαρ, παρτιαλ ψεαρ, ♣704
Χαρσ, εµπλοψερ προϖιδεδ

♣125Α
♣125Α
Χηαρτσ, ταβλεσ, φορµσ, ανδ χηεχκλιστσ
αγενχιεσ οφ γοϖερνµεντ
αδδρεσσεσ, ♣262

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT