Hearsay rule

AuthorAshley S. Lipson
Pages107-142
HEARSAY RULE
5-1
CHAPTER 5
HEARSAY RULE
§5.100 INTRODUCTION
§5.200 QUICK EXPLANATION
§5.300 GENERAL LEGAL ANALYSIS
§5.400 HEARSAY EXCEP TIONS
§5.401 Former Testimony
§5.401.1 State Application
§5.402 Past Recollection Recorded
§5.402.1 State Application
§5.403 Declarations Against Interest
§5.403.1 State Application
§5.404 Admissions
§5.404.1 State Application
§5.405 Prior Inconsistent Statements
§5.405.1 State Application
§5.406 Statements of Mental or Physical Condition
§5.406.1 State Application
§5.407 Dying Declarations
§5.407.1 State Application
§5.408 Spontaneous or Contemporaneous Declarations
§5.408.1 State Application
§5.409 Statements of Reputation
§5.409.1 State Application
§5.410 Business Records and Other Documents
§5.410.1 State Application
§5.411 Residual Exception
§5.411.1 State Application
§5.500 COMPARATIVE CHART — HEARSAY EXCEP TIONS
HEARSAY RULE
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
HEARSAY RULE
5-3 Hearsay Rule §5.200
§5.100 INTRODUCTION
Ασ τηε ωορδ συγγεστσ, ηεαρσαψ ρεφερσ το στατε
µεντσ τηατ τηε ωιτνεσσ ηασ ηεαρδ φροµ σοµεονε ελσε.
1
Ωηεν ηε ορ σηε τηεν αττεµπτσ το σαψ τηεµ ιν χουρτ ιν
ορδερ το προϖε τηειρ τρυτη, ηεαρσαψ οχχυρσ.
Α χριτιχαλ ελεµεντ ιν δετερµινινγ ωηετηερ ορ νοτ
σοµετηινγ ισ ηεαρσαψ ισ ωηετηερ τηε στατεµεντ ισ βεινγ
υσεδ το προϖε τηε τρυτη οφ τηε αχτυαλ φαχτσ χονταινεδ ιν
τηε στατεµεντ. Βεχαυσε οφ ιτσ νυµερουσ εξχεπτιονσ, τηε
ηεαρσαψ ρυλε προϖιδεσ ονε οφ τηε µοστ χοµπλεξ ανδ µισ
υνδερστοοδ οβϕεχτιονσ ιν τηε εντιρε βοδψ οφ εϖιδενχε.
Ασ α µαττερ οφ φαχτ, αλµοστ ηαλφ οφ τηε λαω οφ εϖιδενχε
δεαλσ ωιτη ϕυστ τηε εξχεπτιονσ. Υνλικε οβϕεχτιονσ ασ το
φορµ, α ηεαρσαψ οβϕεχτιον δεαλσ ωιτη συβσταντιϖε, οφτεν
δετερµινατιϖε εϖιδενχε.2
§5.200 QUICK EXPLANATION
Το προϖιδε α θυιχκ εξπλανατιον οφ τηε ηεαρσαψ
ρυλε ισ αλµοστ α χοντραδιχτιον ιν τερµσ. Βασιχαλλψ, ηεαρσαψ
οχχυρσ ωηεν α ωιτνεσσ αττεµπτσ το προϖε τηε τρυτη οφ σοµε
ασσερτιον βψ ρεπεατινγ ωηατ σοµεονε ελσε σαιδ, βεχαυσε ηε

Φορ εαχη οφ τηε εξαµπλεσ λιστεδ βελοω (ανδ φορ
ανψ ηεαρσαψ δετερµινατιον), ιτ ισ χριτιχαλ το κνοω
τηε πυρποσε ορ ρεασον φορ ασκινγ τηε θυεστιον. Φορ ουρ
1 Τηοµασ ϖ. Ηαρλεψ−∆αϖιδσον Μοτορ Χοµπανψ Γρουπ, ΛΛΧ, 571 Σ.Ω.3δ 126 (Μισσουρι Χουρτ οφ Αππεαλσ, 2019). Α ηεαρσαψ στατεµεντ ισ αν
  
   
εξχεπτιον, ορ ιτ ισ υσεδ φορ α νον−ηεαρσαψ πυρποσε.
Υτζ ϖ. Ρυννινγ & Ρολλινγ Τρυχκινγ, Ινχ., 32 Σο.3δ 450 (Μισσ., 2010). Ιν α ωιδοωσ ωρονγφυλ δεατη αχτιον αγαινστ α τρυχκινγ χοµπανψ τηατ
οωνεδ α τρυχκ ινϖολϖεδ ιν α φαταλ χολλισιον ωιτη αν αυτοµοβιλε, α ωιτνεσσσ τεστιµονψ τηατ τηε αυτοµοβιλε δριϖερ ηαδ παρτιχιπατεδ ιν χοοκινγ
ανδ σµοκινγ µετηαµπηεταµινε ωιτη ηιµ ωιτηουτ σλεεπινγ φορ σεϖεραλ δαψσ πριορ το τηε χολλισιον ωασ νοτ ηεαρσαψ ανδ ωασ τηυσ αδµισσιβλε;
τηε ωιτνεσσ διδ νοτ τεστιφψ ασ το ανψ στατεµεντσ οφ τηε αυτοµοβιλε δριϖερ.
Στατε ϖ. Κανδυτσχη, 792 Ν.Ω.2δ 239 (Ωισ.Αππ., 2010).
ϑονεσ ϖ. Αλλ Σταρ Παιντινγ Ινχ.
αλλ εϖιδενχε ωηιχη ισ νοτ φουνδεδ υπον τηε περσοναλ κνοωλεδγε οφ τηε ωιτνεσσ φροµ ωηοµ ιτ ισ ελιχιτεδ.
Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Κοοτσωατεωα
τψπιχαλλψ λαχκ ινδιχια οφ τρυστωορτηινεσσ.
2 Πεοπλε ϖ. Μψερσ, 2015 ΩΛ 1542265 (Χουρτ οφ Αππεαλ, 4τη ∆ιστ., Χαλιφορνια). Χοντινυινγ το ασκ θυεστιονσ χαλλινγ φο ηεαρσαψ ηασ εϖεν βεεν
δεεµεδ το βε προσεχυτοριαλ µισχονδυχτ.
3
Πεοπλε ϖ. Αρµστρονγ, 6 Χαλ.5τη 735, 433 Π.3δ 98, 7243 Χαλ.Ρπτρ.3δ 105 (Συπρεµε Χουρτ οφ Χαλιφορνια, 2019). Ιν α χαπιταλ µυρδερ χασε,
στατεµεντσ µαδε το τηε δετεχτιϖεσ βψ τηε δεφενδαντ φολλοωινγ ηισ αρρεστ περταινινγ το ραχιαλ σλυρσ αλλεγεδλψ υττερεδ βψ τηε ϖιχτιµ (ωηιχη ηαδ
βεεν ρεδαχτεδ ωηεν τηε προσεχυτορ ιντροδυχεδ τηε δεφενδαντσ στατεµεντσ το δετεχτιϖεσ) ωερε αδµισσιβλε ιν τηε χαπιταλ µυρδερ τριαλ υνδερ α
  

τηε δεφενδαντσ συβσεθυεντ χονδυχτ. Γενεραλλψ, ωηεν εϖιδενχε τηατ χερταιν ωορδσ ωερε σποκεν ισ αδµιττεδ το προϖε τηατ τηε ωορδσ ωερε
υττερεδ, ανδ νοτ το προϖε τηειρ τρυτη, τηε εϖιδενχε ισ νοτ ηεαρσαψ.
ςερνα ϖ. Πυβλιχ Ηεαλτη Τρυστ οφ Μιαµι−∆αδε Χουντψ
µαττερ ασσερτεδ ισ νοτ ηεαρσαψ. Κεµπ ϖ. Κεµπ, 831 Ν.Ε.2δ 1038, 161 Οηιο Αππ.3δ 671 (2005); Φαρρελλ ϖ. Βασσ, 879 Α.2δ 516, 90 Χονν.Αππ.
804 (2005); Λεξινγτον Ινσυρανχε Χοµπανψ ϖ. Ωεστερν Πεννσψλϖανια Ηοσπιταλ, 423 Φ.3δ 318 (3ρδ Χιρ., Πενν., 2005); Ροδριγυεζ ϖ. Βοεηρινγερ
Ινγεληειµ Πηαρµαχευτιχαλσ, Ινχ., 425 Φ.3δ 67 (1στ Χιρ., Πυερτο Ριχο, 2005); Ταψλορ ϖ. Αβερνετηψ, 620 Σ.Ε.2δ 242 (Ν.Χ.Αππ., 2005); Φλοψδ
ϖ. Φλοψδ, 615 Σ.Ε.2δ 465, 365 Σ.Χ. 56 (2005); Μιλλερ ϖ. Ηοµετοων Προπανε Γασ, Ινχ., 167 Σ.Ω.3δ 172, 86 Αρκ.Αππ. 189 (2004).
Ιν ρε Αυτοµοβιλε Αντιτρυστ Χασεσ Ι & ΙΙ, 1 Χαλ.Αππ.5τη 127 (2016). Ωιτνεσσ τεστιµονψ αβουτ α µεετινγ τηατ τηε ωιτνεσσ περσοναλλψ αττενδεδ
ωασ νοτ χονσιδερεδ ασ ηεαρσαψ βεχαυσε ηε ωασ νοτ ρεπορτινγ παρτιχυλαρ στατεµεντσ; ρατηερ, ηε ωασ µερελψ ρεχουντινγ ηισ γενεραλ ιµπρεσσιονσ
ανδ χονχλυσιονσ βασεδ υπον ηισ οων παρτιχιπατιον ιν τηε µεετινγ.
εξαµπλεσ, λετσ ασσυµε τηατ α µυρδερ τριαλ ισ ινϖολϖεδ,
  προϖε τηε
φαχτσ χονταινεδ ιν τηεµ. Ρεµεµβεριφ τηε στατεµεντσ
  
νοτ βε χονσιδερεδ το βε ηεαρσαψ.3 Συχη νον−ηεαρσαψ
στατεµεντσ αρε σοµετιµεσ ρεφερρεδ το ασ νον−ασσερτιϖε.
EXAMPLES OF HEARSAY QUESTIONS:
1. ∆ιδ ϑοε τελλ ψου τηατ ηε σαω τηε δεφενδαντ
µυρδερ Σανδρα?
2. Ωηατ διδ τηε πολιχε ρεπορτσ σαψ αβουτ τηε
µυρδερ ωεαπον?
3. Αφτερ τηε µυρδερ, διδ ψου σεε ανψονε ποιντ τηε

   
δεφενδαντ ισ ον τριαλ φορ τηε µυρδερ οφ Σανδρα, τηε
αττεµπτ το σαψ ωηατ ϑοε σαιδ ισ ηεαρσαψ ανδ σηουλδ
νοτ βε αδµιττεδ ιντο εϖιδενχε. Φορ, ιτ ωουλδ βε χλεαρ
 
τρυτη οφ τηε µαττερσ ασσερτεδ ιν τηατ στατεµεντ.
Ιφ ϑοε χλαιµεδ τηατ ηε σαω τηε δεφενδαντ µυρδερ
Σανδρα, τηεν ιτ ωουλδ βε θυιτε προπερ φορ ϑοε το τακε τηε
στανδ το τελλ τηε χουρτ ανδ ϕυρψ εξαχτλψ ωηατ ηε σαω. Τηατ
ωαψ ϑοε ωουλδ βε συβϕεχτ το χροσσ−εξαµινατιον. Ιφ ηε
ωερε λψινγ, πρεσυµαβλψ τηε τρυτη ωουλδ χοµε ουτ. Βυτ
ωηεν α ωιτνεσσ σαψσ τηατ σοµεβοδψ ελσε σαιδ σοµετηινγ,
ιτ ισ ιµποσσιβλε το χροσσ−εξαµινε τηατ ωιτνεσσ φορ τηε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT