Evidence

AuthorJoseph C. Bodiford
Pages727-806
13-1
EVIDENCE
CHAPTER 13
EVIDENCE
13.1 EVIDENCE: GENERALLY
13.2 WILLIAMS RULE (90.404)
13.2.1 Williams Rule and similar fact evidence
13.2.2 Williams Rule: context and inextricably intertwined
13.3 CHARACTER EVIDENCE, IMPEACHMENT (90.405, 90.608610)
13.4 PRIVILEGES (90.501, ET SEQ.)
13.5 SCIENTIFIC EVIDENCE AND EXPERT TESTIMONY (90.702 ET SEQ.)
13.6 HEARSAY (90.801, ET SEQ.)
13.6.1 Hearsay: generally
13.6.2 Hearsay: exceptions
13.7 AUTHENTICATION AND ADMISSIBILITY (90.901, ET SEQ.)
13.7.1 Lineups and showups
13.7.2 Physical evidence
13.7.3 Tapes, photos, videos, etc.
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
EVIDENCE
13-3 Evidence: Evidence: Generally 13 .1
EVIDENCE
13.1 EVIDENCE: GENERALLY
Topics covered: Relevance and materiality of evidence; the suff‌iciency of evidence to sustain a conviction; the rule of
completeness; the weight accorded unrebutted evidence; the effect of a mistrial ruling on prior evidentiary decisions;
judicial notice; other matters not covered by other section in this chapter.
**Ed. Note: The court-by-court format remains from previous editions; the evidentiary issue to which the case pertains
is in bold before the case summary, for your convenience.
Florida Supreme Court
ΡΕΛΕςΑΝΧΕ: ∆υρινγ δεφενδαντσ ρεχορδεδ ιντερ
ϖιεωσ ωιτη τηε δετεχτιϖε, τηε δετεχτιϖε γαϖε φαλσε
ινφορµατιον αβουτ τηε εϖιδενχε το σεε ιφ ηε χουλδ γετ
α ρεαχτιον φροµ τηε δεφενδαντ. Τηε στατεµεντσ ωερε
νοτ περσοναλ οπινιον αβουτ τηε δεφενδαντσ γυιλτ. Τηε
στατεµεντσ ωερε νοτ υνφαιρλψ πρεϕυδιχιαλ, βεχαυσε ωηιλε

ασκεδ θυεστιονσ, πρεσεντεδ τηε δεφενδαντ ωιτη σοµε οφ
τηε ινφορµατιον ηε ηαδ, ανδ χονφροντεδ τηε δεφενδαντ
ωιτη ινχονσιστενχιεσ ιν αν αττεµπτ το γετ αν εξπλανατιον.
Μορεοϖερ, τηε τριαλ χουρτ γαϖε Ινστρυχτιον 2.8 ρεγαρδινγ
τηε ϕυρψσ αδµονιτιον νοτ το χονσιδερ τηε οπινιονσ ανδ

το εσταβλιση τηε χοντεξτ οφ τηε δεφενδαντσ ρεαχτιονσ ανδ
ρεσπονσεσ.
Βυση ϖ. Στατε, 295 Σο. 3δ 179 (Φλα. 2020)
ΡΕΛΕςΑΝΧΕ: Τηε αβσενχε οφ ανψ εϖιδεντιαρψ λινκ
βετωεεν δεφενδαντσ αλλεγεδ ηοµελεσσνεσσ ανδ τηε ελε
µεντ οφ ιντεντ ρεθυιρεδ το ειτηερ συππορτ ορ ρεφυτε τηε
χηαργε οφ βυργλαρψ οφ α χονϖεψανχε ρενδερεδ τηε προ
ποσεδ τεστιµονψ ωηολλψ ιρρελεϖαντ, υνδυλψ πρεϕυδιχιαλ,
ανδ δεσιγνεδ το χαυσε ϕυρορσ το ενγαγε ιν α προηιβιτεδ
εξερχισε οφ αβστραχτ σπεχυλατιον.
Σιµσ ϖ. Στατε, 2019 ΩΛ 7174574 (Φλα. 3δ ∆ΧΑ 2019)
ΡΥΛΕ ΟΦ ΧΟΜΠΛΕΤΕΝΕΣΣ: ∆εφενδαντ ωεντ το α
πολιχε στατιον ανδ χονφεσσεδ το α χριµε. Ηε τηεν προ
ϖιδεδ τηε στορψ ιν τωο σεπαρατε ιντερϖιεωσ βεφορε ηε
ωασ αρρεστεδ ανδ ρεαδ ηισ Μιρανδα ριγητσ. Νο ερρορ το
δενψ δεφενδαντσ µοτιον το συππρεσσ ασ τηερε ωασ νοτ
α ρεστραιντ ον τηε δεφενδαντσ φρεεδοµσ ατ τηατ ποιντ.
Φορ Μιρανδα πυρποσεσ, χυστοδψ ινχλυδεσ νοτ ονλψ
α φορµαλ αρρεστ βυτ αλσο ανψ ρεστραιντ ον φρεεδοµ οφ
µοϖεµεντ. Τηε υλτιµατε ινθυιρψ ισ ωηετηερ, υνδερ α
τοταλιτψ οφ τηε χιρχυµστανχεσ, α ρεασοναβλε περσον ιν
τηε συσπεχτσ ποσιτιον ωουλδ φεελ α ρεστραιντ ον ηισ ορ
ηερ φρεεδοµ οφ µοϖεµεντ, φαιρλψ χηαραχτεριζεδ, σο τηατ
τηε συσπεχτ ωουλδ νοτ φεελ φρεε το λεαϖε ορ το τερµινατε
τηε ενχουντερ ωιτη τηε πολιχε. Εϖεν τηουγη ηε ϖολυν−
ταριλψ αππεαρεδ ανδ ιµπλιχατεδ ηιµσελφ, τηε πολιχε διδ
νοτ κνοω ωηετηερ ηισ στορψ ωασ τρυε (τηυσ, Μιρανδα ωασ

ανδ ωασ φρεε το λεαϖε.
Βαρριεντοσ, ϑρ. ϖ. Στατε, 279 Σο. 3δ 256 (Φλα. 2νδ
∆ΧΑ 2019)
∆ΨΙΝΓ ∆ΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝ: Α ϖερβαλ αχκνοωλεδγµεντ

α δεχλαραντσ στατεµεντ χονστιτυτεσ α δψινγ δεχλαρατιον,
ωηερε µυρδερ ϖιχτιµ ηαδ εξτενσιϖε σεϖερε βυρνσ αλλ
οϖερ ηερ βοδψ, ανδ στατεδ το τηε λιστενερ τηατ σηε διδ
νοτ τηινκ σηε ωασ γοινγ το συρϖιϖε. Σηε ωασ ινϕυρεδ
σο βαδλψ τηατ σηε χουλδ νοτ ηαϖε βυτ βελιεϖεδ ηερ οων
δεατη ωασ ιµµινεντ.
∆αϖισ ϖ. Στατε, 207 Σο. 3δ 142 (Φλα. 2016)
ΡΕΧΟΡ∆Ε∆ ΡΕΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝ: Αδµισσιον οφ α
παστ ρεχολλεχτιον ρεχορδεδ υνδερ εξχεπτιον το ηεαρσαψ
ρυλε υνδερ ♣90.803(5) ρεθυιρεσ τεστιφψινγ ωιτνεσσ το
ινδιχατε τηατ στατεµεντ ωασ µαδε ατ τιµε ωηεν εϖεντσ
ωερε φρεση ιν µινδ ανδ το ϖουχη φορ τηε αχχυραχψ οφ
ρεχορδ ορ µεµορανδυµ.
Πολιτε ϖ. Στατε, 116 Σο. 3δ 270 (Φλα. 2013)
ΡΕΛΕςΑΝΧΕ: Βεφορε α γυν χαν βε ιντροδυχεδ ιντο
εϖιδενχε ιν α µυρδερ τριαλ, τηε στατε µυστ σηοω α λινκ
βετωεεν τηε ωεαπον ανδ τηε χριµε. Ιφ τηερε ισ νο λινκ,
τηε ωεαπον ισ ιρρελεϖαντ ανδ ισ νοτ αδµισσιβλε. Τηε χουρτ
ερρσ ιν αδµιττινγ α γυν φουνδ ον δεφενδαντ ωασ ηε ωασ
αρρεστεδ σεϖεραλ ψεαρσ αφτερ τηε χριµε ωηεν τηερε ισ νο
εϖιδενχε λινκινγ τηε γυν το τηε χριµε. Τηε φαχτ τηατ
δεφενδαντσ ποσσεσσιον οφ τηε γυν χορροβορατεδ α ωιτ−
νεσσ τεστιµονψ τηατ δεφενδαντ φρεθυεντλψ χαρριεδ γυνσ
δοεσ νοτ µακε ηισ ποσσεσσιον οφ τηε γυν υνχοννεχτεδ
το τηε µυρδερ ρελεϖαντ.
Αγατηεασ ϖ. Στατε, 77 Σο. 3δ 1232 (Φλα. 2011)
ΡΕΛΕςΑΝΧΕ: Εϖιδενχε οφ χονσχιουσνεσσ οφ γυιλτ ισ
αδµισσιβλε ωηεν τηε εϖιδενχε ινδιχατεσ α νεξυσ βετωεεν
 
ανδ τηε χριµε χηαργεδ. Τηε εϖιδενχε ισ νοτ ρελεϖαντ ιφ
τηερε ισ νο ρεασοναβλε ινφερενχε τηατ τηε δεφενδαντ ωασ




To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT