Defendant's statements

AuthorJoseph C. Bodiford
Pages691-726
12-1
DEFENDANT’S
STATEMENTS
CHAPTER 12
DEFENDANT’S STATEMENTS
12.1 DEFENDANT’S STATEMENTS: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
12.2 DEFENDANT’S STATEMENTS: MIRANDA
12.3 DEFENDANT’S STATEMENTS: VOLUNTARINESS
12.4 DEFENDANT’S STATEMENTS: CORPUS DELICTI
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
DEFENDANT’S
STATEMENTS
12-3 Defendant’s Statements: Generally and Miscellaneous 12.1
DEFENDANT’S
STATEMENTS
12.1 DEFENDANT’S STATEMENTS: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
Topics covered: Matters pertaining to statements made by suspects, with the exception of matters concerning Miranda
warnings and matters concerning the voluntariness of the statements; a suspect’s Sixth Amendment right to counsel as
it relates to statements made after the right attaches; the effect of an illegal arrest on the admissibility of a subsequent
statement; Bruton issues, etc.
Florida Supreme Court
Προσεχυτορσ στατεµεντσ το ϕυρψ τηατ δεφενδαντσ νοτ
γυιλτψ πλεα χονστιτυτεδ τηε συµ οφ εϖιδενχε ιν συππορτ
οφ ηισ ιννοχενχε ανδ τηατ χασε εϖιδενχε χονστιτυτεδ ονε
περσονσ ωορδ αγαινστ ανοτηερσ ωασ ιµπερµισσιβλε
χοµµεντ ον δεφενδαντσ σιλενχε.
Προσεχυτορσ στατεµεντ τηατ τηερε ωασ νο εϖιδενχε
το χοντραδιχτ ϖιχτιµσ τεστιµονψ χουλδ ρεασοναβλψ λεαδ
ϕυρψ το ερρονεουσλψ βελιεϖε τηατ δεφενδαντ ηαδ βυρδεν
οφ πρεσεντινγ εϖιδενχε.
Βελλ ϖ. Στατε, 108 Σο. 3δ 639 (Φλα. 2013)
∆εφενδαντ ωασ α συσπεχτ ιν α µυρδερ, ανδ ωασ αρρεστεδ
ον υνρελατεδ χηαργεσ. Ηισ χο−δεφενδαντ ωασ αλσο ιν
ϕαιλ ον τηε µυρδερ χηαργε. Τηε χο−δεφενδαντ αγρεεδ
το ρεχορδ α χονϖερσατιον ωιτη τηε δεφενδαντ αβουτ τηε
µυρδερ. Ηελδ: ∆εφενδαντσ 6τη αµενδµεντ ριγητ το
χουνσελ ισ νοτ ϖιολατεδ, βεχαυσε ηε ηαδ νοτ βεεν χηαργεδ
ωιτη ορ αρρεστεδ φορ τηε µυρδερ. Τηε σιξτη αµενδµεντ
  
νοτ ατταχη υντιλ αφτερ αν αρρεστ φορ τηε χηαργεδ χριµε
οχχυρσ.
Σχοττ ϖ. Στατε, 66 Σο. 3δ 923 (Φλα. 2011)
∆εφενδαντ χλαιµεδ δυρινγ ηισ στατεµεντ τηατ τηε κιλλινγ
ωασ αν αχχιδεντ, ανδ τηε δετεχτιϖε τολδ δεφενδαντ ον
τηε ταπε τηατ ιτ σουνδεδ λικε αν αχχιδεντ. Ον διρεχτ, τηε

το ρελαξ ανδ προϖιδε µορε ινφορµατιον, ανδ τηατ ηε διδ
νοτ αχτυαλλψ βελιεϖε τηε κιλλινγ ωασ αχχιδενταλ. Ηελδ:
Τηε τεστιµονψ δοεσ νοτ ιµπροπερλψ βολστερ τηε στατεσ
χασε, ανδ ωασ προπερ.
Αβδοολ ϖ. Στατε, 53 Σο. 3δ 208 (Φλα. 2010)

γυιλτψ ισ ιναδµισσιβλε υνδερ ♣90.410 ανδ ρυλε 3.172(ι).
Ωηεν τηε στατεµεντ ισ νοτ χλεαρλψ παρτ οφ αν αττεµπτ
  
δετερµινε ωηετηερ τηε αχχυσεδ εξηιβιτεδ αν αχτυαλ
συβϕεχτιϖε εξπεχτατιον το νεγοτιατε α πλεα ατ τηε τιµε
οφ τηε στατεµεντ, ανδ σεχονδ, τηε χουρτ µυστ δισχερν
ωηετηερ τηε αχχυσεδσ εξπεχτατιον ωασ ρεασοναβλε γιϖεν
τηε χιρχυµστανχεσ.
Α λεττερ το τηε χουρτ τηατ σηοωσ α χλεαρ ιντεντ το χον
φεσσ ανδ εντερ α πλεα οφ γυιλτψ ισ νοτ εξχλυδεδ υνδερ τηε
  
ανδ δεφενδαντ ονλψ ινδιχατεσ ηε ωαντσ το πλεαδ γυιλτψ,
  
φορ φαιλινγ το σεεκ το συππρεσσ ιτ.
Σχηοενωεττερ ϖ. Στατε, 46 Σο. 3δ 535 (Φλα. 2010)
Τηε χουρτ δοεσ νοτ ερρ ιν αδµιττινγ υνρεδαχτεδ ταπεσ οφ
δεφενδαντσ στατεµεντ τηατ ινχλυδε φαλσε στατεµεντσ βψ
τηε ιντερρογατινγ ΛΕΟ αβουτ τηινγσ σαιδ βψ α χο−δεφεν−
δαντ. Τηε στατεµεντσ βψ τηε ΛΕΟ ωερε νοτ αδµιττεδ το
προϖε τηε τρυτη οφ τηε µαττερ ασσερτεδ, βυτ το προϖοκε
τηε δεφενδαντ. Ωηερε τηε στατεµεντ αλλεγεδλψ µαδε βψ
τηε χο−δεφενδαντ ωερε ιν φαχτ νοτ τρυε, τηε στατεµεντ
µαδε βψ δεφενδαντ ρεµαινσ αδµισσιβλε σο λονγ ασ τηε
δεχεπτιον δοεσ νοτ ρενδερ τηε χονφεσσιον ινϖολυνταρψ.
Αδµισσιον οφ τηε ΛΕΟσ στατεµεντ αβουτ τηινγσ σαιδ
βψ α χο−δεφενδαντ δοεσ νοτ ϖιολατε χονφροντατιον ριγητ
βεχαυσε τηεψ ωερε νοτ τεστιµονιαλ, ανδ τηε χουρτ προπ−
ερλψ ινστρυχτεδ τηε ϕυρψ τηατ τηε χοντεντσ οφ τηε ΛΕΟσ
στατεµεντσ σηουλδ βε χονσιδερεδ ονλψ το εσταβλιση δεφεν
δαντσ ρεαχτιονσ ανδ ρεσπονσεσ.
ϑαχκσον ϖ. Στατε, 18 Σο. 3δ 1016 (Φλα. 2009)
Ωηεν σεϖεραλ χο−δεφενδαντσ αρε τριεδ τογετηερ ανδ σοµε
δεφενδαντσ µαδε στατεµεντσ το τηε πολιχε, υνδερ ρυλε
3.152(β) τηε χουρτ µυστ µακε χερταιν τηατ αλλ ρεφερενχεσ
το τηε οτηερ δεφενδαντσ αρε ρεµοϖεδ φροµ εαχη στατεµεντ.
Ηυντερ ϖ. Στατε, 8 Σο. 3δ 1052 (Φλα. 2008)

ηε ωουλδ λικε το γετ α πλεα βαργαιν, ανδ τηατ ηε ωασ
γυιλτψ οφ τηε χριµε χηαργεδ, τηε στατεµεντσ αρε µαδε
  
υνδερ ρυλε 3.172(ι).
(Σεε τηισ χασε φορ εξτενσιϖε δισχυσσιον οφ ωηατ
στατεµεντσ µαδε βψ δεφενδαντσ αρε ορ αρε νοτ αδµισσι−
βλε υνδερ τηε ρυλε.)
Χαλαβρο ϖ. Στατε, 995 Σο. 2δ 307 (Φλα. 2008)
Τηε προηιβιτιον αγαινστ χοµµεντινγ ον τηε ριγητ το
ρεµαιν σιλεντ δοεσ νοτ αππλψ ωηεν τηε δεφενδαντ δοεσ
   
δεφενδαντ ισ προπερλψ Μιρανδιζεδ ανδ ταλκσ ωιτη τηε
πολιχε, τηε στατε ατ τριαλ χαν προπερλψ χοµµεντ ον τηε
φαιλυρε το ανσωερ χερταιν θυεστιονσ ορ τηε φαιλυρε το
ινχλυδε τηινγσ νοτ σαιδ βψ τηε δεφενδαντ.
Χοννορ ϖ. Στατε, 979 Σο. 2δ 852 (Φλα. 2008)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT